velikost textu

Reologické chování směsí pro lyofilizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reologické chování směsí pro lyofilizaci
Název v angličtině:
Rheological behaviour of mixtures for freeze-drying
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dominik Vavřich
Vedoucí:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Id práce:
206525
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mukoadhezivní polymery; mukoadheze; mucin; tenké filmy; tuhé disperze
Klíčová slova v angličtině:
mucoadhesive polymers; mucoadhesion; thin layers; solid dispersions
Abstrakt:
ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Autor diplomové práce: Dominik Vavřich Název diplomové práce: Reologické chování směsí pro lyofilizaci Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá hodnocením reologických vlastností vodných disperzí rybí želatiny a karagenanů určených k lyofilizaci a lyofilizovaných tablet. Teoretická část je věnována charakterizaci rybí želatiny a karagenanů, charakterizaci dutiny ústní z hlediska aplikace léčiva a orálně dispergovatelným lékovým formám se zaměřením na lyofilizované tablety. V experimentální části byly připraveny disperze rybí želatiny a karagenanů a bylo hodnoceno jejich reologické chování. Byly testovány reologické charakteristiky těchto materiálů formulovaných do lyofilizovaných tablet. Na absolutním rotačním reometru Kinexus Pro+ byly měřeny nerovnovážné viskozitní křivky a matematicky vyhodnoceny pomocí Power law modelu. Na základě průběhu viskozitních křivek lze konstatovat pseudoplastické chování směsí. Pro porovnání reologických charakteristik testovaných směsí a lyotablet byly použity hodnoty viskozity při rychlostním spádu 10 s-1, hodnoty koeficientu konzistence K a indexu tokového chování n. Získané výsledné hodnoty ukazují, že viskozita roste se zvyšující se koncentrací rybí želatiny. Z disperzí karagenanů a karagenanů s mannitolem nejvyšší hodnotu 10 vykazuje směsný / karagenan. U lyofilizovaných tablet se vzhledem k nejvyšší hodnotě viskozity při nízkých hodnotách rychlostního spádu jako nejvhodnější směs pro aplikaci do dutiny ústní jeví lyotablety s obsahem 5 % mannitolu a 0,3 % / karagenanu. Lze u nich předpokládat vyšší adhezi a delší čas liberace léčivých látek po aplikaci do dutiny ústní. Klíčová slova: rybí želatina, karagenan, dutina ústní, ODTs, lyofilizované tablety, viskozita, koeficient konzistence, index tokového chování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Name of author: Dominik Vavřich Title of diploma thesis: Rheological behaviour of mixtures for freeze-drying Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. The diploma thesis deals with the evaluation of rheological properties of aqueous dispersions of fish gelatin and carrageenans intended for lyophilization. Theoretical part of this work is dedicated to the characterization of fish gelatin and carrageenans which were used for preparation of the mixtures in experimental part of this work. Characterization of an oral cavity from an application of medicaments point of view and an orally disintegrating tablets of the medicine with a focus on the lyophilized tablets are also presented. Mixtures of the fish gelatin and the carrageenans were prepared in the experimental part of the work. Their rheological behaviour employing an absolute rotational rheometer Kinexus Pro+ was measured and evaluated. Also, the testing of the rheological characteristics of these materials transformed into the freeze-dried tablets was performed. Nonlinear viscous curves were obtained, and they were mathematically evaluated by the Power law model. Pseudoplastic behaviour of the mixtures can be derived from the results of acquired viscosity curves. Rheological characteristics were defined by viscosity values from a velocity gradient 10 s-1, a consistency coefficient K, and a flow index n. Measured values of the 10 dispersion of the fish gelatin shows that the viscosity is increasing with increasing concentration of the fish gelatin. The highest values of 10 revealed the dispersions of commixture / carrageenan. The best formulation for lyophilized tablets for oral use is a dispersion of 5 % mannitol and 0.3 % / carrageenan due to the highest consistency leading to the assumption of higher adhesion and prolonged release of active substances after application to the oral cavity. Key words: fish gelatin, carrageenan, oral cavity, ODTs, lyophilized tablets, viscosity, consistency coefficient, flow index
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominik Vavřich 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominik Vavřich 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominik Vavřich 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Dominik Vavřich 141 kB