velikost textu

Embryonální vývoj faryngeální oblasti u obratlovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Embryonální vývoj faryngeální oblasti u obratlovců
Název v angličtině:
The embryonic development of the pharyngeal region in vertebrates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Píchová
Vedoucí:
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Minařík
Id práce:
206498
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obratlovci, ektodermální vchlípenina, endodermální výchlipka, faryngeálná oblouk, neurální lišta
Klíčová slova v angličtině:
vertebrates, ectodermal cleft, endodermal pouch, pharyngeal arches, neural crest
Abstrakt:
Abstrakt Plně vytvořený farynx u dospělého obratlovce je životně nepostradatelná struktura. Zajišťuje dvě hlavní funkce – příjem potravy a dýchání. Farynx je během embryonálního vývoje poprvé viditelný na laterární straně budoucí hlavy jako série vyvýšenin. Vývoj faryngeální oblasti u obratlovců začíná evaginací endodermu do podoby endodermálních výchlipek, naproti nimž se invaginuje ektoderm v podobě ektodermálních vchlípenin. Po střetnutí těchto dvou epiteliálních vrstev dochází k vytvoření faryngeálních oblouků, které jsou ohraničeny ektodermem z vnitřní strany a ektodermem ze strany vnější. Každý oblouk obsahuje mesenchymální jádro, které je tvořeno z buněk mesodermu a z mesenchymálních buněk neurální lišty. Obratlovci procházejí v rané embryogenezi fylotypickým stádiem tzv. farynguly, definované právě faryngeálními oblouky, a tudíž se obecně předpokládá, že vývoj faryngeální oblasti bude u všech obratlovců značně konzervativní. Díky srovnávací analýze vývoje faryngeální oblasti u různých druhů obratlovců jsem ale zjistila, že konzervativní je pouze spíše časný embryonální vývoj do podoby faryngeálních oblouků, jelikož v pozdějším vývoji se oblouky začnou lišit a tvoří značně odlišné deriváty. Klíčová slova: obratlovci, ektodermální vchlípenina, endodermální výchlipka, faryngeální oblouk, neurální lišta
Abstract v angličtině:
Abstract The fully-formed pharynx is for adult vertebrates indeed a vital structure. The pharynx provides two main functions – dealing with food and breathing. During embryonic development, pharynx is visible like a series of bulges on the lateral surface of the head. Embryonic development of the pharyngeal region starts with evagination of the endoderm to form the pouches, opposit to that the ectoderm invaginates to form the ectodermal clefts. Pharyngeal arches are formed after fusion of these epithelial layers, and pharynx is thus bordered by ectoderm from the inner, and endoderm from the outer side. Each pharyngeal arch consists of mesenchymal core of mesodermal and neural crest derived cells. All vertebrates develop through the so called phylotypic stage, being represented by the – pharyngula with the present pharyngeal arches. Accordingly, it was generally believed that development of the pharyngeal region is rather conservative in all vertebrates. My comparative analysis of pharyngeal development in different vertebrates species reveals that - only early embryonic formation of pharyngeal arches seems conserved, however, that later in development pharyngeal arches form various and diverse derivatives. Key words: Vertebrates, ectodermal fleft, endodermal pouch, pharyngeal arches, neural crest
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Píchová 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Píchová 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Píchová 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Černý, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Minařík 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB