velikost textu

Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb
Název v angličtině:
Lease of real estates from the perspective of mandatory payments
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Jiří Šimůnek
Vedoucí:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
206495
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nemovité věci, povinné platby, sdílená ekonomika
Klíčová slova v angličtině:
Real Estate, Taxes, Shared Economy
Abstrakt:
Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název diplomové práce: Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo zejména popsat odvodové povinnosti spojené s pronájmem nemovitých věcí podle právní úpravy České republiky. Práce pracuje s pojmem pronájem vymezený autorem pro účely práce nikoliv ve vztahu ke smluvnímu typu ale k rozsahu vyplývajícího oprávnění k užívání nemovité věci. Za povinné platby jsou identifikovány vybrané daně v úzkém slova smyslu (daň z příjmů fyzických i právnických osob a daň z přidané hodnoty), veřejná pojistná (pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění) a místní poplatky relevantní pro pronájem nemovité věci. V práci jsou instituty nájmu, ubytování/přechodného nájmu, výpůjčky, pachtu, výprosy, služebnosti, reálných břemen a práva stavby detailně popsány z pohledu občanského práva a jsou k nim přiřazeny konkrétní daňové povinnosti. Z absolutních majetkových práv nevyhovují zavedené definici pronájmu nemovité věci instituty zástavního a zadržovacího práva ani správa cizího majetku včetně svěřenského fondu. V samostatné kapitole je probírán fenomén sdílené ekonomiky v oblasti krátkodobého ubytování zprostředkovaného prostřednictvím internetu službami typu Airbnb a booking.com, a to jak z pohledu povinných plateb, tak i jiných souvisejících finanční a nefinanční povinností jako jsou evidence hospodářských transakcí, elektronická evidence tržeb nebo evidence cizinců. Analyzovány jsou zejména předložené argumenty Finanční správy ČR publikované dne 11. 10. 2017 vycházející z občanského zákoníku a některých rozsudků Soudního dvora EU (typové znaky nájmu, ubytování/přechodného nájmu, definice podnikání) pro posouzení druhu příjmů z pohledu daně z příjmů fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty. Práce se také zabývá problematikou zatížení těchto typů služeb místními poplatky a nastiňuje podobu nově zamýšlené právní úpravy. Klíčová slova: Nemovité věci, povinné platby, sdílená ekonomika 1
Abstract v angličtině:
Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce Title of the thesis: Lease of real estates from the perspective of mandatory payments Abstract The aim of this diploma thesis was mainly to describe the mandatory payments connected with the lease of real estates according to the legal regulation of the Czech Republic. The thesis works with the term lease defined by the author for the purposes of this writing not in relation to the contract type but to the extent of the resulting license to use the real estates. Mandatory payments are identified in the strict sense of the term (personal and corporate income tax and value added tax), public insurance (social security and public health insurance) and local fees relevant to the lease of real estate. In this thesis, the institutes of lease, accommodation / temporary lease borrowing, tenure, informal lease, servitude, chief rent and right of building are described in detail from the civil law point of view and they are assigned specific tax obligations. In terms of absolute property rights, the institutes of pledge and lien and the management of foreign assets, including the trust fund, do not meet the established definition of lease of real estates. A separate chapter discusses the phenomenon of shared economy in the area of short-term accommodation mediated via the Internet through services such as Airbnb and booking.com, both in terms of mandatory payments and other related financial and non-financial obligations such as economic transaction records, electronic sales records or records of foreigners. In particular, the submitted arguments of the Financial Administration of the Czech Republic published on 11 October 2017 based on the Civil Code and certain judgments of the Court of Justice of the EU (types of lease, accommodation / temporary lease, business definition) for assessing the type of income persons and value added tax. This thesis also deals with the issue of the burden of these types of services by local fees and outlines the form of the newly envisaged legislation. Keywords: Real Estate, Taxes, Shared Economy 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Jiří Šimůnek 898 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Jiří Šimůnek 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Jiří Šimůnek 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 153 kB