velikost textu

Analýza rehabilitační komponenty doléčovacího programu na bázi Apolinářského modelu léčby závislostí na návykových látkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza rehabilitační komponenty doléčovacího programu na bázi Apolinářského modelu léčby závislostí na návykových látkách
Název v angličtině:
Analysis of the rehabilitation component of a aftercare program based on the „Apolinář“ model of treatment of addictive substances
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Ostrčilová
Vedoucí:
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Svěcená
Id práce:
206471
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fyzioterapie v léčbě závislostí – rehabilitace - doléčovací program – kinezioterapie - apolinářský model
Klíčová slova v angličtině:
Physiotherapy in the addictions treatment – rehabilitation – aftercare program – kinesiotherapy – „Apolinář“ model
Abstrakt:
Abstrakt Léčba závislostí zahrnuje mnoho léčebných intervencí, mezi které by měla nepochybně patřit i léčebná rehabilitace respektive kinezioterapie. V této práci se zaměřujeme na doléčovací program Apolinářského modelu v rámci lůžkových oddělení, tedy opakovací pobyty klientů, které mají stejnou strukturu jako základní ústavní léčba. I přes to, že denní program je nabytý, najde se prostor pro pohybové aktivity. Cílem práce je zmapovat a porovnat pojetí rehabilitace v současném nastavení apolinářského modelu léčby závislostí s pojetím rehabilitace v oboru fyzioterapie. Dalším hlavním cílem zkoumání bude způsob zajištění rehabilitace, zda je přiměřená zdravotnímu stavu klientů a popřípadě posoudit možnosti fyzioterapeuta v ošetřovatelském týmu. Výzkumným nástrojem pro sběr dat byla evaluace formativním přístupem. Evaluace probíhala na lůžkových odděleních Kliniky adiktologie. Výzkumný vzorek byl tvořen doléčovacím programem a byl vybrán metodou záměrného výběru. Jednotkou výzkumného souboru je tedy program nikoliv pacient. Sběr dat probíhal formou pozorování z pohledu výzkumníka, který je zároveň odborník v oboru fyzioterapie. Dále budou data získávána také z rozhovorů s personálem a klienty. Výsledkem této evaluační studie je, že rehabilitační program na Klinice adiktologie v rámci lůžkového doléčování není zcela dobře uchopen. Pohybových aktivit není mnoho a úplně neodpovídají běžnému pojetí léčebné rehabilitace. Nepochybně by fyzioterapeut byl pro oddělení velkým přínosem. Na tomto základě byla v speciální části vypracována jednoduchá ekonomická rozvaha, která nastiňuje možný výdělek fyzioterapeuta v případě hrazení léčby platbou za výkon. Tato rozvaha přinesla pozitivní výsledky. Cíle, které si práce kladla, splnila. Výsledky nám přinesly podněty pro možné další evaluace tohoto typu. Bylo by potřeba vynaložit větší úsilí a prostředky a tomuto tématu se věnovat podrobněji v delším časovém úseku, možná i v jiných adiktologických službách. Klíčová slova: Fyzioterapie v léčbě závislostí – rehabilitace - doléčovací program – kinezioterapie - apolinářský model
Abstract v angličtině:
Abstrakt Addiction treatment includes lots of treatment interventions and kinesiotherapy treatment should undoubtedly belong to them as well. The thesis puts focus on the aftercare program of the Apolinář model in inpatient wards with recurrent stays of clients who have the same structure as basic institutional treatment. Despite the busy daily program there should always be room for physical activity. The aim of the work is to map and compare the concept of rehabilitation in the current setting of Apolinář model of addiction treatment with the concept of rehabilitation in the field of physiotherapy. Next main research topic will be the method of ensuring rehabilitation, whether it is appropriate to the health of the clients and possibly assessing the possibilities of the physiotherapist in the nursing team. The research tool for data collection was evaluation by formative approach. The evaluation was carried out in inpatient wards of the Clinic of Addictology. The research sample consisted of a treatment program and was selected by the method of deliberate selection. The unit of the research file is therefore not the patient. Data collection was executed in the form of observations from the perspective of a researcher who is also an expert in physiotherapy. In addition, further data will also be collected from interviews with staff and clients. The result of this evaluation study is that the rehabilitation program at the Clinic of Addictology within bed aftercare is not well understood. There are not many physical activities and they do not fully correspond to the common concept of medical rehabilitation. A physiotherapist would undoubtedly be of great benefit to the Clinic aftercare program. On this basis a simple economic balance sheet was drawn up in a special section outlining the possible earnings of a physiotherapist using direct payment approach. This balance sheet has produced positive results. The work and research have accomplished the set goals. The results are giving us incentives for possible further evaluation and studies. Greater efforts and resources would be needed and this topic should be addressed in more detail in the longer more strategic terms, possibly in other addictology services. Keywords: Physiotherapy in the addictions treatment – rehabilitation – aftercare program – kinesiotherapy – „Apolinář“ model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Ostrčilová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Ostrčilová 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Ostrčilová 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 1.92 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Svěcená 1.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 748 kB