velikost textu

Mongolský tradiční zápas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mongolský tradiční zápas
Název v angličtině:
Mongolian traditional wrestling
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Martin Blažek
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Id práce:
206469
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Mongolistika (MO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zápas|dějiny zápasu|Mongolové|mongolský tradiční zápas|Skytové|Siung-nu|kočovníci|mongolský epos|rituály
Klíčová slova v angličtině:
wrestling|history of wrestling|Mongols|Mongolian traditional wrestling|Scythians|Xiongnu|nomads|Mongolian epic|rituals
Abstrakt:
Mongolský tradiční zápas - abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením mongolského tradičního zápasu jako sportovní disciplíny a kulturního fenoménu u současných Mongolů a v širším smyslu též u eurasijských kočovníků. Cílem práce je objasnění kulturně – historického kontextu významu a postavení zápasu v mongolské a nomádské společnosti a fenoménu siláka a zápasníka v mongolské kultuře, a to prostřednictvím mapování vývoje zápasu na území dnešního Mongolska se zaměřením na nejstarší období a středověk, popisu mýtů a tradic se zápasem spojených a v neposlední řadě též stručné analýze historicky podmíněných kulturních východisek zmíněných jevů. Klíčová slova: zápas, dějiny zápasu, Mongolové, mongolský tradiční zápas, Skytové, kočovníci, mongolský epos, náboženství, rituály.
Abstract v angličtině:
Mongolian traditional wrestling - abstract: This bachelor thesis deals with depiction of Mongolian traditional wrestling as a sport discipline and cultural phenomenon of Mongolian and Eurasian nomads. The aim of the thesis is clarification of cultural and historical context of wrestling’s significance in Mongolian and nomadic society and wrestler’s and “strong man’s” phenomenon in Mongolian culture through mapping the evolution of wrestling in the area of present Mongolia with concentration on the most ancient and medieval historical periods, description of myths and traditions associated with wrestling and brief analysis of historical conditioned cultural roots of these phenomena. Key words: wrestling, history of wrestling, Mongols, Mongolian traditional wrestling, Scythians, nomads, Mongolian epic, religion, rituals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Martin Blažek 3.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Martin Blažek 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Martin Blažek 406 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. 152 kB