velikost textu

Hodnota práce pro moderního člověka u Emila Durkheima

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnota práce pro moderního člověka u Emila Durkheima
Název v angličtině:
Emile Durkheim and the Value of Work for Modern Man
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Bezoušková
Vedoucí:
Mgr. Jakub Mlynář
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Id práce:
206449
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
práce|solidarita|Durkheim|Parsons|Arendt|sociologická teorie
Klíčová slova v angličtině:
work|solidarity|Durkheim|Parsons|Arendt|sociological theory
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Moje bakalářská práce se zabývá pojetím hodnoty práce pro moderního člověka u Emila Durkheima. Při své interpretaci vycházím z textů, ve kterých Durkheim pojímá práci jako něco, k čemu je člověk motivován internalizovanými společenskými hodnotami. Tedy především z jeho přednášky o rodině, ze Sebevraždy, a z přednášek o profesní etice. V předmoderní době bylo podle Durkheima pro lidi nejdůležitější hodnotou zachování společenství, ve kterém žili (širší rodina, profesní skupina). Práci považovali za důležitou, protože k tomuto cíli přispívala. Moderní lidé ovšem nejsou členy stabilních trvalých společenství, na jejichž zachování by se mohli orientovat. Motivaci k práci jim poskytuje v celé společnosti dominující hodnota ekonomického růstu. V závěrečné reflexi dokládám, že Durkheimova inovativní teorie jednání (jak ji popisuje Talcott Parsons) měla přímý dopad na jeho analýzu práce. Dále rovněž s využitím díla Hannah Arendt upozorňuji na možnou problematičnost Durkheimova hodnotícího pohledu, který vyzdvihuje přežití společenství jako jednu z hlavních hodnot morálky.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) My bachelor thesis deals with Durkheim’s conception of value of work for modern man. My interpretation is based on Durkheim’s texts, in which he considers work as something, to what man is motivated by internalized social values. That is mainly his lecture on family, Suicide and lectures on professional ethics. According to Durkheim, for pre-modern people the most important value was preservation of a community, they lived in (broader family, professional group). Work was considered important because it contributed to this goal. In contrast modern people aren’t members of stable and permanent communities, which preservation they could aim. Their motivation for work has its source in value of an economic growth, which dominates whole modern society. In final reflection I argue, that Durkheim’s innovative theory of action (as Talcott Parsons describes it) had a direct impact on his analysis of work. Using the work of Hannah Arendt I also point out possible problematic nature of Durkheim’s normative approach, which stress preservation of a community as one of essential moral values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Bezoušková 749 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Bezoušková 246 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Bezoušková 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Mlynář 1.92 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB