velikost textu

Swearing in English: Language Attitudes in L1 and L2 Speakers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Swearing in English: Language Attitudes in L1 and L2 Speakers
Název v češtině:
Klení v angličtině: postoje vůči vulgarismům u mluvčích L1 a L2
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Salačová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Gráf
Oponent:
Mgr. Ondřej Tichý
Id práce:
206444
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
klení|jazykové tabu|jazykový postoj|první jazyk|druhý jazyk
Klíčová slova v angličtině:
swearing|language taboo|language attitude|first language|second language
Abstrakt:
Abstrakt Výzkum jazykového tabu je stále tabu – a právě proto je to dodnes málo zkoumané téma. O klení ve druhém jazyce víme ještě méně. Cílem této práce je zjistit, zda rodilí a nerodilí mluvčí angličtiny vnímají klení v angličtině odlišně. Toto jsme vyzkoumali pomocí anonymního internetového dotazníku, který vyplnilo celkem 43 rodilých a 178 nerodilých mluvčích. Všichni byly studenti vysokých škol v Praze. Otázky se týkaly čtyř tematických okruhů: metadata; replikace předešlého výzkumu týkajícího se chování respondentů Dewaele (2017) a hodnocení míry tabu Beers Fägerstern (2007); dále obecné jazykové postoje respondentů; a nakonec názory respondentů na zahrnutí výuky klení do hodin angličtiny. Výsledky ukázaly, že rodilí i nerodilí mluvčí používají kletby v angličtině, a obě skupiny mají důvěru ve svou přesnost, i když nerodilí mluvčí méně. Dále byly ale objeveny veliké rozdíly v hodnocení míry tabu – nerodilí mluvčí měli od rodilých u 7 z 12 tabu slov odlišné hodnoty. Obě skupiny považovaly klení za přirozenou část jazyka, a přes 40% respondentů se přiklání k zahrnutí klení do výuky. Na základě výsledků jsme došly k závěru, že hodnocení obou skupin mohou pro nerodilé mluvčí mít nečekané následky, jelikož je mohou vést k chybnému používání klení v angličtině. Toto se může negativně odrážet v různých aspektech jejich života. Právě kvůli tomuto, a zároveň názorům našich respondentů, se tato práce přiklání k zahrnutí klení do výuky cizích jazyků. klíčová slova: klení, jazykové tabu, jazykový postoj, první jazyk, druhý jazyk
Abstract v angličtině:
Abstract Researching language taboo is still considered taboo – as such, little research is done into topic. Even less is known about swearing in a second language. The goal of this thesis is to discover whether native and non-native speakers of English perceive swearing in English differently. This was done by the distribution of an anonymous online questionnaire, which was filled out by 43 native and 178 non-native speakers. These were all university students in Prague. The questions belonged into four thematic parts: metadata; replication of previous research concerning the self-reported behaviour of respondents Dewaele (2017) and offensiveness ratings Beers Fägersten (2007); furthermore general language attitudes; and finally respondents’ opinions regarding the inclusion of swearing in curriculums for Foreign Language Teaching. Based on the results, we have come to the conclusion that the varying results of the two groups can have adverse consequences for non-native speakers, because they could lead to their misuse of swearing in English. This may reflect negatively in various parts of their lives. Because of this, and the support for this idea among the respondents themselves, the thesis argues for the inclusion of swearing in FLT. key words: swearing, language taboo, language attitude, first language, second language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Salačová 976 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Salačová 269 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Salačová 363 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Salačová 359 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Gráf 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Tichý 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB