velikost textu

Vliv flubendazolu na účinek paklitaxelu v prsních nádorových buňkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv flubendazolu na účinek paklitaxelu v prsních nádorových buňkách
Název v angličtině:
The effect of flubendazole on the efficacy of paclitaxel in brest cancer cells
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Vítovcová
Vedoucí:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D.
Id práce:
206438
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Barbora Vítovcová Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv flubendazolu na účinek paklitaxelu v prsních nádorových buňkách Flubendazol (FLU) je běžným anthelmintickým léčivem pro veterinární i humánní použití. Jeho molekulární mechanismus účinku je založen na vazbě na β-tubulinovou podjednotku mikrotubulů. Již dříve byla u FLU pozorována protinádorová aktivita. Cílem této práce bylo studovat antiproliferační účinek FLU a vliv FLU na protinádorovou aktivitu paklitaxelu (PTX) u prsních nádorových buněk. Během této práce byly použity tři prsních nádorové buněčné linie – nemetastatické buňky MCF-7 a dvě metastatické linie, MDA-MB-231 a BT-474. Byl sledován vliv FLU, PTX a kombinace FLU + PTX na životnost buněk (pomocí metody WST-1) a na expresi molekul zapojených do procesů adheze, migrace a proliferace na úrovni mRNA (RT-PCR analýza) a proteinů (western bloting). Dále byla hodnocena aktivita kaspáz (pomocí luminiscenčního měření) po podání kombinace PTX a FLU. FLU vykazoval výrazný antiproliferační účinek ve všech testovaných liniích. Buňky MCF-7 a MDA-MB-231 byly vyhodnoceny jako nejcitlivější k FLU a PTX, proto byly vybrány pro další experimenty. Nicméně, kombinace PTX + FLU nevykazovala vyšší efekt na proliferaci buněk ani na expresi molekul zapojených do procesů adheze, migrace a proliferace v porovnání se samotným PTX. FLU dokonce snižoval množství PTX akumulovaného v buňkách. Na druhou stranu, aktivita kaspázy 2 a kaspáz 3/7 byla zvýšena při ovlivnění PTX + FLU, především u buněk MDA-MB-231. Velmi dobrý účinek na aktivitu kaspáz bylo také možné pozorovat při ovlivnění buněk samotným FLU.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Barbora Vítovcová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of flubendazole on the efficacy of paclitaxel in breast cancer cells Flubendazole (FLU) is a common anthelmintic drug for veterinary and human use. Its molecular mechanism of action is based on binding to β-tubulin subunit of microtubules. FLU was previously identified to have antitumor activity. The aim of this study was to evaluate the effect of FLU on antiproliferative efficacy of paclitaxel (PTX) in breast cancer cells. For this study, three breast cancer cell lines were used – non-metastatic line MCF-7 and two metastatic cell lines, MDA-MB-231 and BT-474. The effects of FLU, PTX and FLU + PTX combination on viability of the cells (determined using WST-1 analysis) and on the expression of molecules involved in cell adhesion, migration and proliferation on mRNA (RT-PCR analysis) and protein levels (western blotting) were studied and compared. The activity of caspases after PTX and FLU treatment was evaluated using luminescence measurement. FLU has significant antiproliferative effect in all tested cell lines. MCF-7 and MDA-MB-231 have been shown as the most sensitive to PTX and FLU treatment. However, combination of PTX + FLU had not higher effect on cell viability as well as the levels of molecules involved in cell adhesion, migration and proliferation than PTX alone. Moreover, FLU decreased the accumulation of PTX within cells. On the other hand, higher activity of the caspase 2 and caspases 3/7 were observed in cells treated with PTX + FLU combination. FLU alone also increased the activity of caspases significantly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Vítovcová 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Vítovcová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Vítovcová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 292 kB