velikost textu

Metabolismus ivermektinu u vybraných rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metabolismus ivermektinu u vybraných rostlin
Název v angličtině:
Metabolism of ivermectine in selected plants
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Štumbauerová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Id práce:
206428
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Autor: Kateřina Štumbauerová Vedoucí práce: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Metabolismus ivermektinu ve vybraných rostlinách Ivermektin stejně jako ostatní anthelmintika můžou vstupovat do životního prostředí exkrementy léčených zvířat a mohou způsobovat velké množství nežádoucích účinků v ekosystému, hromadit se v rostlinách a ovlivňovat bezobratlé živočichy. Vlivem těchto příčin, může docházet ke vzniku rezistence jednotlivých parazitů. V této práci jsme se zaměřili na studium biotransformace ivermektinu v běžných lučních květinách, mezi které patří huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), jitrocel kopinatý (Plantago lancelata) a sója luštinatá (Glycine max). Rostliny byly schopné metabolizovat ivermektin enzymy první fáze biotransformace, za vzniku metabolitů, které byly identifikovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS). Mezidruhové rozdíly byly znatelné, obzvlášť co se týče množství nalezených metabolitů v jednotlivých rostlinách. V rostlinách byla detekována také nezmetabolizovaná parentní látka ivermektin. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Fakulty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Author: Kateřina Štumbauerová Leader: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková Title of diploma thesis: Metabolism of ivermectin in selected plants Ivermectin can enter the environment through the excrement of treated animals like other anthelmintics and it can cause a large number of side effects in the ecosystem, accumulate in plants and affect invertebrates. Due to these causes, resistance of individual parasites can occur. In this work we focused on the study of the biotransformation of ivermectin in common meadow flowers which include thale cress (Arabidopsis thaliana), ribwort plantain (Plantago lanceolata) and soybean (Glycine max). Plants were able to metabolize ivermectin by first phase biotransformation enzymes, producing metabolites that were identified by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC-MS). Cross-species differences were noticeable, especially in terms of the number of metabolites found in individual plants. The unmetabolized parent compound ivermectin was also detected in plants. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Štumbauerová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Štumbauerová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Štumbauerová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB