velikost textu

Věková diskriminace v pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věková diskriminace v pracovním právu
Název v angličtině:
Age Discrimination in Labour Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Plačková
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
206420
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
věková diskriminace, rovné zacházení, pracovní právo
Klíčová slova v angličtině:
age discrimination, equal treatment, labour law
Abstrakt:
Věková diskriminace v pracovním právu Abstrakt Předmětem této práce je diskriminace z důvodu věku v pracovním právu. Věk jako diskriminační kritériu je kritériem velmi specifickým, jelikož příslušnost k určitým věkovým skupinám se v průběhu lidského života s plynutím času mění. Určité rozlišování na základě věku je navíc ve společnosti stále považováno za přijatelné. Stereotypy a předsudky spojované s konkrétní věkovou skupinou jsou pořád velmi rozšířené a oblast zaměstnání a povolání je jedním z míst, kde se tyto negativní postoje mohou projevit ve formě diskriminačního jednání. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat platnou právní úpravu zákazu věkové diskriminace v pracovním právu mezinárodním, evropském a českém a následně systematicky analyzovat judikaturu Soudního dvora Evropské unie, která se této problematice věnuje. Pro doplnění se nakonec práce krátce věnuje také rozhodovací praxi českých soudů. Práce je členěna na úvod, čtyři části a závěr. První část diplomové práce se věnuje vymezení relevantních pojmů, které souvisí s tématem práce. Zejména se jedná o pojmy rovnost a rovné zacházení, přímá a nepřímá diskriminace, pozitivní diskriminace, vícenásobná diskriminace a věková diskriminace. Druhá část je věnována právní úpravě věkové diskriminace na mezinárodní úrovni, v právu Evropské unie, a nakonec v právním řádu České republiky. Identifikace relevantních právních předpisů je zde mimo jiné důležitá pro vymezení právního rámce, z nějž vychází judikatura, které se věnují následující dvě části práce. Ve třetí části se diplomová práce věnuje analýze rozhodnutí Soudního dvora EU v oblasti věkové diskriminace v pracovním právu. Systematika analýzy vychází ze struktury rozsudků Soudního dvora EU a snaží se vymezit nejdůležitější otázky, kterými se Soudní dvůr EU v judikatuře v souvislosti s věkovou diskriminací v pracovním právu zabývá. Čtvrtá část zmiňuje některá zajímavá soudní rozhodnutí českých soudů, jež se týkají věkové diskriminace v pracovním právu. Závěr práce je nakonec věnován shrnutí a zhodnocení zjištěných poznatků. Klíčová slova: věková diskriminace, rovné zacházení, pracovní právo
Abstract v angličtině:
Age Discrimination in Labour Law Abstract The topic of this thesis is discrimination on the grounds of age in labour law. Age as grounds for discrimination is very specific, because belonging to a certain age group changes as a person ages. Making some distinction on the basis of age is also still seen as acceptable in society. Stereotypes and negative bias connected to certain age groups are still prevalent and the work environment is one of the places where these negative attitudes can manifest themselves in the form of discriminatory action. The main aim of this thesis is to provide an overview of the current legal framework which deals with the prohibition of age discrimination in labour law on the international, European and national level and afterwords to systematically analyze the relevant case law of the Court of Justice of the European Union. Lastly the thesis also touches on the case law of the Czech national courts. The thesis is devided into an introduction, four main parts and a conclusion. The first part deals with defining the terms relevant to this thesis. Those are in particular terms such as equality and equal treatment, direct and indirect discrimination, positive discrimination, multiple discrimination and age discrimination. The second part is dedicated to the legal instruments dealing with age discrimination on the international level, in the law of the European Union and finally in the law of the Czech Republic as well. Identifying the relevant legal provisions is especially important for determining the framework on which the case law analyzed in the following parts is based. The third part of the thesis analyzes the case law of the Court of Justice of the European Union which tackles age discrimination in labour law. The structure of the analysis is based on the structure of the Court’s decisions and it tries to identify the most important questions the Court of Justice of the European Union has to deal with when deciding cases related to this topic. The fourth part mentions some interesting case law of the Czech national courts that deal with age discrimination in labour law. The conclusion summarizes and assesses the previous findings and evaluates the conclusions reached in the previous parts of the thesis. Klíčová slova: age discrimination, equal treatment, labour law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Plačková 922 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Plačková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Plačková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB