velikost textu

Využití gymnastického míče v bojových sportech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití gymnastického míče v bojových sportech
Název v angličtině:
The use of gymnastic ball in combat sport.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaroslava Novotná
Vedoucí:
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Krištofič
Konzultant:
Mgr. Adam Zdobinský
Id práce:
206418
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gymnastický míč, úpolové sporty, boj na zemi, Borgova škála.
Klíčová slova v angličtině:
Gymnastic ball, combat sports, ground fighting, Borg Scale.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Využití gymnastického míče v bojových sportech. Cíle: Cílem práce je vytvořit zásobník cviků pro zápasníky bojových sportů využitelné pro průpravu a zdokonalení pohybu na zemi. Prezentované cviky využívají gymnastický míč, který simuluje absenci sparing partnera. Dílčím cílem práce je zjistit obtížnost navržených cviků na základě subjektivního vnímání respondentů. Metody: Na základě dlouhodobého pozorování tréninků bojových sportů ve spojení s odbornými zdroji zabývající se danou problematikou, byly vyprofilovány cviky na gymnastickém míči. Hodnocení se zúčastnilo 18 respondentů, kteří rozlišovali obtížnost 8 vybraných cviků. Pro hodnocení obtížnosti byla použita 10 bodová Borgova škála, která zaznamenává individuální vnímání úsilí provedeného cviku. Výsledky: Výsledkem práce je soubor cviků na gymnastickém míči vhodný pro trénink bojových pozic a situací pro boj na zemi. Dále jednotlivé zhodnocení náročnosti vybraných cviků zápasníky bojových sportů. Cviky byly respondenty hodnoceny od jednoduchých, jako je cvik „posun nohou v lehu na břiše“ až po velmi náročné cviky „klek sedmo na jedné“. Celkové zhodnocení naznačuje, že jednotlivé cviky byly vybrány s velmi odlišnou náročností na provedení. Klíčová slova: Gymnastický míč, úpolové sporty, boj na zemi, Borgova škála.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The use of gymnastic ball in combat sport. Objective: The aim of this work is to create a stack of exercises for martial arts wrestlers usable for training and improvement of movement on the ground. The exercises used use a gymnastic ball, which replaces the absence of a sparring partner. The partial aim of the thesis is to find out the difficulty of the proposed exercises based on the respondents' subjective perception. Methods: Based on a long-term observation of martial arts training in conjunction with professional resources dealing with the issue, gymnastic ball exercises were profiled. There were 18 respondents who distinguished the difficulty of the 8 selected exercises. A 10-point Borg Scale was used to evaluate the difficulty, which records the individual perception of the effort required to perform the exercise. Results: The result of the work is a set of exercises on the gymnastic ball suitable for training fight positions and situations for combat on the ground. Furthermore, individual evaluation of the difficulty of selected exercises wrestlers combat sports. The exercises were evaluated by the respondents from simple ones, such as the „Shifting feet while lying on belly” exercise to very demanding „Kneeling on one leg“ exercises. The overall assessment suggests that the individual exercises were selected with very different performance requirements. Keywords: Gymnastic ball, combat sports, ground fighting, Borg Scale.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslava Novotná 3.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslava Novotná 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslava Novotná 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Krištofič 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 155 kB