velikost textu

Změny v postoji společnosti k tetování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v postoji společnosti k tetování
Název v angličtině:
Changes in Social Perception of Tattoos
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Kalačová
Vedoucí:
Mgr. Eva Kyselá
Oponent:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Id práce:
206408
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tetování|tělesné modifikace|stigma|proměna postojů|sociologická teorie|společenská funkce|společenský vývoj|liberalizace
Klíčová slova v angličtině:
tattoo|body modifications|stigma|change of perceptions|social theory|social functions|social progression|liberalization
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je proměna postoje české společnosti k tetování v průběhu druhé poloviny 20. století a začátku 21. století. Práce je rozdělena na dvě části. První je teoretická, ve které je představeno tetování a jeho společenská funkce v historickém kontextu, význam tetování v dnešním světě a stále trvající fenomén stigmatizace. Druhá část práce je empirická, na jejímž začátku je popsána metodologie provedeného výzkumu a sběru dat. Dále jsou prezentovány samotné výsledky, které jsou tematicky rozděleny podle jednotlivých kategorií, dle kterých byly analyzovány. Jako kritéria byla vybrána pohlaví, věk a socio-demografická situace respondenta. Na konci práce je pak představena diskuze výsledků empirické části a již existujících akademických poznatků, které byly představeny v části teoretické.
Abstract v angličtině:
Abstract: The theme of this thesis is the change of attitude of Czech society towards tattooing between the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. The thesis is divided into two parts. The first is a theoretical division, in which tattoos and their social function are presented in a historical context, as well as the importance of tattoos in today's world and the ever-present phenomenon of stigmatization. The second part of the thesis is empirical, at the beginning of which the methodology of the research and data collection is described. Furthermore, the results themselves are presented, which are thematically divided according to individual categories according to which they were analyzed. The respondents' gender, age and socio-demographic situation were selected as criteria. At the end of the thesis a discussion of the results of the empirical part is presented, as well as the already existing academic knowledge, which was presented in the theoretical part.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kalačová 854 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kalačová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kalačová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Kyselá 570 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Barbora Kalačová 154 kB