velikost textu

Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
The Relevance of Medical Opinion at the Commencement and Termination of Employment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Vlachová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
206384
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékařský posudek, neplatnost pracovní smlouvy, výpověď ze zdravotních důvodů
Klíčová slova v angličtině:
medical opinion, nullity of the employment contract, notice for health-related reasons
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem „Význam lékařského posudku při vzniku a skončení pracovního poměru“ pojednává o problematice potřebnosti a využití lékařských posudků v pracovněprávních vztazích. Úvodní kapitola velmi okrajově přibližuje povinnost zaměstnavatele pečovat o zdraví svých zaměstnanců jako součást pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Následuje část věnovaná obecné právní úpravě pracovnělékařských služeb a zákonu o specifických zdravotních službách (zák. č. 373/2011 Sb.). Je zde popisováno fungování vztahu mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, jež je vztahem obchodněprávním. Dále se autorka věnuje pracovnělékařským prohlídkám, především prohlídce vstupní a mimořádné. Nechybí ani formální náležitosti lékařských posudků včetně lhůt pro jejich vydání. Závěrečná kapitola první části řeší možnost správního a jiného přezkumu lékařského posudku; je zmíněna i relevantní judikatura na toto téma. Ve druhé části práce se autorka věnuje lékařským posudkům při vzniku pracovního poměru a jejich významu. Úvodní kapitola druhé části se zabývá právním stavem účinným do 31.10.2017, kdy zákon stanovil povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením pracovní smlouvy. Kapitola podrobně zkoumá situaci, kdy se uchazeč o zaměstnání prohlídce nepodrobí – popisován je tzv. faktický pracovní poměr, kapitola obsahuje i úvahu o vypořádání případného bezdůvodného obohacení. Následuje rozbor právního stavu účinného od 1.11.2017, kdy se vyžadují vstupní prohlídky před vznikem pracovního poměru. Opět je poukazováno na důsledky možného neabsolvování vstupní prohlídky. Závěrečná kapitola druhé části se pak zaměřuje na povinnost nechat vypracovat lékařský posudek při vzniku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Třetí, závěrečná, část je věnována významu lékařského posudku při skončení pracovního poměru s důrazem na jeho potřebnost při výpovědi ze zdravotních důvodů. Rozebíráno je pojetí a chápání právní úpravy především Nejvyšším soudem ČR, zachycen je vývoj judikatury v této oblasti. Kapitoly jsou dále věnovány samotnému soudnímu řízení o neplatnost výpovědi, kde v současné době hraje důležitou roli znalec. Závěrečná kapitola třetí části na jednu stranu nastíní právní úpravu ve Spolkové republice Německo, která s lékařskými posudky vůbec nepočítá, a na druhou stranu přiblíží právní stav na Slovensku, kde je posudek závazným dokumentem, a to i pro soudy. Závěrem jsou shrnuty poznatky z práce plynoucí. Zároveň je současná právní úprava zhodnocena a nechybí ani úvahy autorky de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis titled “The Relevance of Medical Opinion at the Commencement and Termination of Employment” deals with the need and use of medical opinions in employment relations issues. The introductory chapter briefly describes the employer’s duty to take care of his employees’ health as it is a part of Occupational Health and Safety rules. The following part is dedicated to the general legislation on company health care services, mainly to the Specific Health care Services Act (373/2011 Sb.). The chapters describe the system of relations between the employer and the company health care services provider which is a business relation. Then the author describes company medical examinations, specifically entrance and extraordinary medical examinations. Also formal requirements of medical opinions and their issue terms can be found it this part. The final chapter of the first part is dedicated to the possibility of medical opinions to be reviewed at administrative procedure or others; important case law is presented. The second part of the thesis is dedicated to medical opinions at commencement of employment and their relevance. The opening chapter of this second part deals with the legal situation as it was effective until October 31st, 2017 when the law required to undergo the entrance medical examination before concluding the employment contract. The chapter gives a detailed study of the situation if the jobseeker did not undergo the medical examination – what is called “factual employment” is described; the chapter includes a short analysis of settling unjust enrichment as well. The following chapter deals with the legal situation effective since November 1st, 2017 when now the law requires to undergo the entrance medical examination before commencement of the employment. Again the analysis of the situation when the jobseeker does not undergo the medical examination is covered. The final chapter of this part focuses on the legal obligation to have the medical opinion made when concluding the Agreements on Work Performed Outside of Employment. The third and final part deals with the relevance of medical opinion at termination of employment with the focus on its necessity when giving the notice for health–related reasons. The conception of the Czech Supreme Court is presented with the evolution of case law in this area. Following chapters are dedicated to legal proceedings of nullity of the given notice where expert witnesses represent a very important part today. The very final chapter touches the legal situation in the Federal Republic of Germany which doesn’t take medical opinions into account at all. On the other hand it also shows the legal situation in Slovakia that considers the medical opinions obligatory and binding, even for courts. Finally the findings of the thesis are summarized and the current legal situation in Czech law is evaluated. The author also presents her consideration de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Vlachová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Vlachová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Vlachová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB