velikost textu

Marketingový mix sportovního studia JOYfit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingový mix sportovního studia JOYfit
Název v angličtině:
Marketing mix of the JOYfit studio
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kristýna Palátová
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Markéta Pecinová
Id práce:
206382
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
marketingový mix, 7P, SWOT analýza, JOYfit studio
Klíčová slova v angličtině:
marketing mix, 7P, SWOT analysis, JOYfit studio
Abstrakt:
Abstrakt Název: Marketingový mix sportovního studia JOYfit Cíle: Cílem této práce je analyzovat stávající marketingový mix sportovního studia JOYfit. Na základě získaných podnětů pak navrhnout případné úpravy současného marketingového mixu, které by společnosti měly pomoci získat větší počet zákazníků. Metody: V této práci bylo zhodnocení stávajícího marketingového mixu provedeno prostřednictvím marketingového výzkumu. Byla využita kvalitativní metoda – neformální rozhovor a kvantitativní metoda konkrétně formou písemného dotazování. Dále byla použita situační analýza pomocí SWOT analýzy k určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Výsledky: Marketingový mix sportovního studia JOYfit byl hodnocen velice kladně. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že je zapotřebí provést určité změny jen v některých jeho částech. Na základě zjištěných výsledků byla navržena doporučení pro zlepšení, a to především těchto částí marketingového mixu: produkt, cena, propagace, procesu a prezentace. V oblasti produktu bylo navrženo zvýšení počtu skupinových lekcí. U ceny jde o zvýšení cen jednotlivých lekcí. V oblasti propagace byly navrženy změny týkající se aktuálnosti webových, facebookových stránek, venkovní reklamy a benefitu pro zákazníky. V rámci procesu byla navržena změna otevírací doby. U prezentace jde o rozšíření prostoru šaten. Klíčová slova: marketingový mix, 7P, SWOT analýza, JOYfit studio
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Marketing mix of JOYfit studio Title: Marketing mix of JOYfit sports studio Objectives: The objective of this thesis is to analyze the current marketing mix of the JOYfit sports studio. On the basis of the gathered information suggest eventual adjustments of the current marketing mix, which should help the company to get a higher number of customers. Methods: In this thesis the evaluation of the current marketing mix was conducted using the marketing research. The qualitative method was used – informal interview and quantitative method specifically using the surveys. The other method used was the situational analysis using the SWOT analysis to determine the strengths and weaknesses, opportunities and threats. Results: The marketing mix of the JOYfit sports studio has very positive evaluation. The results of the research shown that some changes are needed only in a few areas. On the basis of the gathered results the suggestions for improvement has been made, mostly changes of these parts of the marketing mix: product, price, promotion, process and presentation. In the field of product, the suggested increases quantity of the group lessons. In terms of price is suggested to increase price for offered lessons. In the field of promotion, the suggested changes concern the up-to-date status of the website, Facebook site, outdoor advertising and benefits for customers. Within the process, the change of the opening hours was proposed. In terms of presentation the suggested changes are the extension of the dressing area. Keywords: marketing mix, 7P, SWOT analysis, JOYfit studio
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Palátová 2.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Palátová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Palátová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Palátová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Pecinová 338 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB