velikost textu

Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu
Název v angličtině:
Unjustified Enrichment in the Comparative Perspective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
206347
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bezdůvodné obohacení. Občanský zákoník. Občanské právo. Srovnávací právní věda.
Klíčová slova v angličtině:
Unjustified enrichment. Unjust enrichment. Restitution. Civil Code. Civil law. Comparative law.
Abstrakt:
strana 247 Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu Anotace Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále jejich srovná- vací použití při výkladu veškerých ustanovení NOZ o bezdůvodném obohacení, včetně souvislostí s dalšími soukromoprávními instituty. Práce tak intenzivně čerpá zejména z rakouské a německé judikatury a doktríny, z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR), ze švýcarského práva a z komparativní literatury; na řadě míst se zmiňují též právní řády další a na konci práce je uveden propracovaný překlad vybraných zahranič- ních úprav. Práce neobsahuje prostý popis, nýbrž je vedena zájmy českého právního pro- středí a snahou přispět české doktríny i aplikační praxi. Proto také práce vychází též z úplné rešerše judikatury Nejvyššího soudu od roku 2010 včetně. Práce dospívá k řadě závěrů, po bodech shrnutých na jejím konci, které lze z hlediska českého práva považovat za původní. Tyto závěry pak odůvodňují kladnou odpověď na hypotézy, že české právo bezdůvodného obohacení nelze – zvláště poté, kdy zákonodárce převzal do úpravy bez- důvodného obohacení v NOZ řadu zahraničních ustanovení – vykládat izolovaně, nýbrž že jeho kvalitní, hodnotově ukotvené a předvídatelné aplikaci významně přispívá právě srovnávací hledisko. Klíčová slova Bezdůvodné obohacení. Občanský zákoník. Občanské právo. Srovnávací právní věda.
Abstract v angličtině:
strana 259 Unjustified Enrichment in the Comparative Perspective Abstract The aim of the thesis is the legal research of important results concerning unjustified en- richment that have been attained in foreign jurisprudence and judicial opinions, especially within the German legal family, and their comparative application to all provisions of the New Czech Civil Code („NCC“) regulating unjustified enrichment, including their rela- tion to other parts of civil law. The thesis thus draws extensively from Austrian and Ger- man jurisprudence and case law, from the Draft Common Frame of Reference, from Swiss law and from comparative literature; further legal orders are also mentioned and a refined translation of relevant foreign provisions is included in the appendix. The thesis does not include a mere description, but rather follows the interests of Czech law and aims to make a contribution to Czech jurisprudence and application the of law. Accord- ingly, the thesis is also founded on complete research of the Czech Supreme Court case law made in and after 2010. The thesis comes to a number of conclusions (summarized in the itemized resumé) which may be deemed for original from the point of view of the Czech legal discourse. These conclusions corroborate the hypothesis that the Czech law of unjustified enrichment – especially after a number of foreign provisions has been adopted in the NCC – should not be interpreted in isolation and that its principled and for- seeable application is well served by the comparative law approach. Keywords Unjustified enrichment. Unjust enrichment. Restitution. Civil Code. Civil law. Comparative law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D. 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB