velikost textu

Zvýšená AID aktivita jako zdroj genomické nestability v klinicky relevantních nádorech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvýšená AID aktivita jako zdroj genomické nestability v klinicky relevantních nádorech
Název v angličtině:
Genomic instability in patient tumors due to excesive AID activity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Vaníčková
Vedoucí:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.
Id práce:
206341
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktivací indukovaná deamináza, mutace, nestabilita DNA, tumorigeneze, zánět
Klíčová slova v angličtině:
activation-induced deaminase, mutation, DNA instability, tumorigenesis, inflammation
Abstrakt:
Abstrakt AID je člen rodiny mutačních enzymů APOBEC. Deaminací cytosinu na uracil generuje v ssDNA nekomplementární U:G páry, které podléhají opravě chybovými DNA reparačními mechanismy. V B buňkách tak zvyšuje mutační nálož Ig lokusů v rámci reakce somatické hypermutace během afinitní maturace imunoglobulinů (Ig). Dále pomocí indukce dvouřetězcových zlomů umožňuje rekombinaci Ig během izotypového přesmyku nebo primární diverzifikaci Ig pomocí templátové genové konverze u některých druhů obratlovců. Při nedostatečné regulaci těchto indukčních a reparačních procesů získává AID tumorigenní potenciál a stává se zdrojem genomické nestability u nádorů. V epiteliálních tkáních je exprese AID aktivovaná prozánětlivými cytokiny pomocí kanonické dráhy NF-B. Původci jsou jak exogenní zdroje (Helicobater pylori nebo HCV), tak endogenní zdroje (žlučové kyseliny), i fyziologické procesy, například ovulace. Proto může být AID pojítkem mezi zánětem a nádory. Ve většině dokumentovaných případů se AID podílí na iniciaci tumorigeneze. Ektopická exprese AID v myších modelech vede ke vzniku karcinomů plic, jater, žaludku, orálních karcinomů a melanomů, v dalších případech se podílí také na epiteliálně-mezenchymálním přesmyku. V případech CML a adenokarcinomů plic je AID zodpovědná za progresi onemocnění a je zdrojem získané rezistence k léčbě. Farmakologickou inhibicí AID dochází ke zvýšení efektivity léčby, či ke snížení progrese onemocnění. Klíčová slova AID, mutageneze, mutační nálož, zánět, karcinom, tumorigeneze, genomická nestabilita
Abstract v angličtině:
Abstract AID is a member of APOBEC family of mutational enzymes. AID generates U:G mismatches in ssDNA by deaminating cytosine to uracil. In B cells error-prone repair of these mismatches induces a mutational burden in the process of somatic hypermutation of Ig locus during affinity maturation of immunoglobulins (Ig). AID also induces double-strand breaks during Ig class switch recombination or primary Ig diversification through templated gene conversion in some vertebrate species. AID might gain tumorigenic potential in case of insufficient regulation of induction and repair processes, causing genomic instability and possibly leading to tumorigenesis. AID is induced in epithelial tissues by proinflammatory cytokines via canonical NF-B pathway. Both exogenous factors (pathogens Helicobacter pylori or HCV), endogenous factors (bile acid) or even physiological state such as ovulation are the initiating factors. Thus, AID might be the link between inflammation and carcinogenesis. AID is expressed in different stages of carcinomas, mostly during the initial oncogenic transformation. Mice with ectopic AID expression develop lung, gastric, oral and hepatic carcinomas as well as melanomas. AID also regulates epithelial-mesenchymal transition in other tumors. AID is responsible for treatment resistance in both CML and lung adenocarcinoma. Pharmacological inhibition of AID increases treatment efficacy and also decreases the disease progression. Key words AID, mutagenesis, mutational load, inflammation, carcinoma, tumorigenesis, genomic instability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Vaníčková 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Vaníčková 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Vaníčková 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Libor Macůrek, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 152 kB