velikost textu

Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů
Název v angličtině:
Flow-cytometric analysis of inhibitory effect of novel targeted drugs on the activity of ABC drug efflux transporters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Burianová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Dimitrios Vagiannis
Id práce:
206322
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cílená léčiva, ABC lékové efluxní transportéry, farmakokinetické lékové interakce
Klíčová slova v angličtině:
targeted drugs, ABC drug efflux transporters, pharmacokinetic drug interactions
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Gabriela Burianová Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů Nádorová onemocnění patří k druhým nejčastějším příčinám úmrtí. Léčba je často kombinací klasické chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby. Novější možností je použití tzv. cílené protinádorové léčby, která se zaměřuje s větší specifitou na nádorové buňky. Komplikací úspěšné protinádorové léčby je vznik mnohočetné lékové rezistence (MDR), která může být mimo jiné způsobena zvýšenou expresí efluxních transportérů. ATP binding cassette (ABC) transportéry představují širokou rodinu transmembránových proteinů, které využívají energii ve formě ATP k transportu látek přes membránu. S MDR jsou spojeny především tři hlavní transportéry: P-glykoprotein (ABCB1), multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1) a breast cancer resistance protein (ABCG2). Inhibicí transportérů se zvýší akumulace chemoterapeutických substrátů uvnitř buněk. V této práci jsme zkoumali interakci šesti syntetických nízkomolekulárních látek (alisertib, ensartinib, entrectinib, talazoparib, tepotinib, vistusertib) s ABC transportéry pomocí akumulačních studií na Madin-Darby Canine Kidney II (MDCKII) buněčných liniích. Většina látek inhibovala s různou afinitou všechny tři sledované transportéry. Výsledky akumulačních studií lze dále využít při zkoumání možnosti vzniku farmakokinetických lékových interakcí a překonání MDR.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology & Toxicology Student: Gabriela Burianova Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Flow-cytometric analysis of inhibitory effect of novel targeted drugs on the activity of ABC drug efflux transporters Cancer is the second leading cause of death. Cancer treatment often combines conventional chemotherapy, radiation therapy and surgery. More recent approach to treatment is the use of targeted cancer therapy with a greater specificity towards cancer cells. Development of resistance is a major obstacle in the success of chemotherapy. Multidrug resistance (MDR) can be acquired through various mechanisms e.g. overexpression of efflux transporters. ATP binding cassette (ABC) transporters represents a large family of transmembrane proteins that use ATP to pump molecules across the membrane. The three main ABC proteins related to MDR are: P-glycoprotein (ABCB1), multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1) and breast cancer resistance protein (ABCG2). Use of ABC transporter inhibitors increases the amount of chemotherapeutical substrates accumulated within the cells. In this study we evaluated interactions of six synthetic small molecule inhibitors (alisertib, ensartinib, entrectinib, talazoparib, tepotinib, vistusertib) with ABC transporters measuring intracellular drug accumulation in Madin-Darby Canine Kidney II (MDCKII) cell lines. Most of the drugs inhibited all three of the transporters with different affinity. Our results can be possibly further exploited to overcome resistance to chemotherapeutics or as a valuable background for understanding of the occurrence of possible drug-drug interactions perpetrated by tested drugs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Burianová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Burianová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Burianová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB