velikost textu

Štúdium interakcií PARP inhibítorov s ABC liekovými efluxnými transportérmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Štúdium interakcií PARP inhibítorov s ABC liekovými efluxnými transportérmi
Název v češtině:
Studium interakcí PARP inhibitorů s ABC lékovými efluxními transportéry
Název v angličtině:
Study on interactions of PARP inhibitors with ABC drug efflux transporters
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucia Dziaková
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Id práce:
206321
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
PARP inhibitory, ABC lékové efluxní transportéry, farmakokinetické lékové interakce
Klíčová slova v angličtině:
PARP inhibitors, ABC drug efflux transporters, pharmacokinetic drug interactions
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Dziaková Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium interakcií PARP inhibítorov s ABC liekovými efluxnými transportérmi. ABC efluxné transportéry sú integrálne membránové proteíny, ktoré využitím energie získanej z ATP prenášajú nespočetné množstvo telu vlastných látok von z buniek, no pozornosť je však upriamovaná hlavne na to, že prenášajú xenobiotika. Ich nadmerná expresia v nádorovom tkanive prispieva k mnohopočetnej liekovej rezistencii (MDR), ktorá vo väčšine prípadov vedie k zlyhaniu terapie. Inhibítory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARPi) predstavujú sľubný terapeutický prístup v liečbe nádorových ochorení, ktoré vykazujú defekty v homológnej rekombinácii (HR). Táto práca sa zameriava na štyri vybrané PARPi (olaparib, rucaparib, niraparib, veliparib) a ich interakčný potenciál voči ABC liekovým efluxným transportérom (ABCB1, ABCC1, ABCG2). Pre účely našej práce sme pracovali s MDCKII bunkami (parentné, transdukované skúmanými transportérmi) a využívali princíp akumulačných štúdií, ktoré sú založené na meraní intenzity fluorescencie špecifických modelových substrátov (hoechst33342, calcein AM, daunorubicín, mitoxantrón). Ako pozitívnu kontrolu sme využívali známe inhibítory daných transportérov. Mierny inhibičný potenciál sme zistili u olaparibu (ABCG2) a niraparibu (ABCB1). V prípade rucaparibu a veliparibu nedošlo k signifikantnej inhibícií ABC liekových efluxných transportérov. Na záver môžeme konštatovať, že sa nám podarilo rozšíriť znalosť farmakokinetického profilu PARPi. Naša práca môže slúžiť ako dôležitý zdroj informácií, ktoré by po overení na viacerých modeloch mohli byť užitočné pre bezpečné klinické využívanie týchto liečiv.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Dziaková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on interactions of PARP inhibitors with ABC drug efflux transporters. ATP-binding cassette (ABC) transporters are integral membrane proteins that use the energy obtained from ATP to carry transport of numerous endogenous substrances out of the cells, but attention is drawn primarily to the fact that they transfer also xenobiotics. Their overexpression in tumor tissue contributes to multidrug resistance (MDR), which in most cases leads to therapy failure. Poly(ADP-ribose)polymerase inhibitors (PARPi) represent a promising therapeutic approach in the treatment of cancers that exhibit defects in homologous recombination (HR). This work focuses on four selected PARPi (olaparib, rucaparib, niraparib, veliparib) and their interaction potential towards ABC drug efflux transporters (ABCB, ABCC1, ABCG2). In our work, we worked with MDCKII cells (parent, transduced by the transporters of interest) and utilized the principle of accumulation studies based on the measurement of fluorescence intensity of specific model substrates (hoechst33342, calcein AM, daunorubicin, mitoxantrone). We used established inhibitors of studied transporters as a positive inhibitory control. Slight inhibitory potential was found for olaparib (ABCG2) and niraparib (ABCB1). There was no significant inhibition of examined ABC efflux transporters exhibited by rucaparib and veliparib. In conclusion, we can sum up that we were able to expand our knowledge of the pharmacokinetic profile of PARPi. Our work can serve as an important source of information that, once verified on multiple models, could be useful for the safe clinical use of these drugs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Dziaková 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Dziaková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Dziaková 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB