velikost textu

Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením
Název v angličtině:
Effect of occupational therapy on the client with mental and multiple disabilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martina Čiefová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Monika Nová
Id práce:
206312
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ergoterapie, mentální retardace, Downův syndrom, levostranná hemiparesa
Klíčová slova v angličtině:
Occupational therapy, mental retardation, Down syndrome, left-sided hemiparesis
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce s názvem „Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením“ je zaměřena na působení ergoterapie na lidi s postižením. Teoretická část řeší problematiku pojmu ergoterapie, pohlíží na její historii a vznik a vymezuje pojem mentální retardace a Downův syndrom. Ve druhé části se zaměřuji na míru pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením. Zjišťuji, jak na ně terapie působí a jestli je pro ně přínosná. V šetření jsem použila metodu pozorování a částečně volný rozhovor. Výsledky pozorování jsou zpracované podrobným popisem klientových dovedností, jejich zhodnocením a doporučením další terapie.
Abstract v angličtině:
Annotation The Bachelor thesis entitled "Influence of occupational therapy on clients with intellectual and multiple disabilities" is focused on the effect of occupational therapy on people with disabilities. The theoretical part deals with the issue of the concept of occupational therapy, looks at its history and origin and defines the concept of mental retardation and Down syndrome. The second part focuses on the employment rate of people with intellectual disabilities. I´m finding out, how the therapy works upon them and whether it is beneficial for them. In the survey I used the method of observation and a partly free conversation. The results of the observation are processed in a detailed description of the client's skills, their evaluation and recommendation of further treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Čiefová 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Čiefová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Čiefová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Nová 641 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB