velikost textu

Dilemata sociálních pracovníků na oddělení pomoci v hmotné nouzi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dilemata sociálních pracovníků na oddělení pomoci v hmotné nouzi
Název v angličtině:
Dilemmas of Social Workers in Department of Assistance in Material Need
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Korecká
Vedoucí:
Mgr. Tereza Palánová
Oponent:
Mgr. Monika Válková
Id práce:
206309
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální pracovník, sociální práce, dilemata
Klíčová slova v angličtině:
benefits of material emergency, social worker, social work, dilemmas
Abstrakt:
Abstrakt KORECKÁ, Veronika. Dilemata sociálních pracovníků na oddělení pomoci v hmotné nouzi. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Tereza Palánová. Diplomová práce se věnuje dilematům, se kterými se setkávají sociální pracovníci na oddělení pomoci v hmotné nouzi. Ve věci dilemat se soustředí na důvody jejich vzniku, přístup sociálních pracovníků k nim a jejich řešení. V teoretické části je stručně představen systém sociálního zabezpečení ČR, v rámci kterého funguje Úřad práce ČR s oddělením pomoci v hmotné nouzi. Pozornost je věnována jednotlivým dávkám pomoci v hmotné nouzi. Dále se práce zaměřuje na vymezení pojmů sociální pracovník, sociální práce a dilemata. Všechny pojmy jsou vztaženy k tématu práce. Empirická část je věnována výzkumnému šetření, které bylo zaměřené na sociální pracovníky oddělení pomoci v hmotné nouzi ve vztahu k dilematům. Cílem bylo zjistit, jaké dilematické situace se vyskytují v jejich praxi a jak k nim přistupují. K naplnění cílů práce byla použita kvalitativní metoda polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumným šetřením byly zjištěny konkrétní dilematické situace sociálních pracovníků. Dále z výzkumného šetření vyplynulo, jak sociální pracovníci dilemata vnímají a jaké užívají postupy pro jejich vyřešení.
Abstract v angličtině:
Abstract KORECKÁ, Veronika. Dilemmas of Social Workers in Department of Assistance in Material Need. Praha, 2019. Diploma Thesis. Charles University, Hussite Theological Faculty. Leader of the Diploma Thesis: Mgr. Tereza Palánová. My thesis deals with dilemmas which are met by employees working at the Departement of Material Emergency. As for dilemmas it focuses on reasons of their genesis, the employees approach towards them and their solutions. In the theoretical part the system of social security in the Czech Republic, which includes the Unemployement Office with the Departement of Material Emergency, is briefly introduced. Readers´ attention is drawn to particular benefits of material emergency. Next, the thesis defines the concepts of a social worker, social work and dilemmas. All of them are related to the topic of the thesis. The empirical part presents the research investigation which was aimed at social workers at the Departement of Material Emergency and their relation towards dilemmas. The aim was to find out which dilemma situations are present in their practice and how they deal with them. The qualitative method of half structured interview was used to fulfil the objectives. The investigation revealed particular dilemma situations of social workers. Next the investigation showed how social workers feel about dilemmas and which methods they use to solve them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Korecká 630 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Korecká 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Korecká 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Palánová 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Válková 451 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB