velikost textu

Srovnání systémů sociálně - právní ochrany dětí v České republice a ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání systémů sociálně - právní ochrany dětí v České republice a ve Finsku
Název v angličtině:
Comparison of Systems of Social and Legal Protection of Children in the Czech Republic and in Finland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Dobešová
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
PhDr. Miloslav Čedík
Id práce:
206307
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociálně-právní ochrana dětí, dítě, rodina, sociální práce, sociální pracovník, legislativa, orgány sociálně-právní ochrany, vzdělávání, klíčové kompetence, metody sociální práce, role dětí, oznamovací povinnost.
Klíčová slova v angličtině:
Social and legal protection of children, child, family, social work, social worker, legislation, authorities providing social and legal protection of children, education, key competences, methods of social work, children’s role, duty to notify.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce stručně popisuje základní pojmy, mezinárodní dokumenty a legislativu související se sociálně-právní ochranou dětí. Více do hloubky se zabývá jednotlivými složkami sociálně-právní ochrany dětí v České republice a ve Finsku. Následně se zaměřuje na porovnání obou systémů, na jejich klady a zápory a na konkrétní prvky ve finské sociálně-právní ochraně děti, které by mohly být přínosem pro český systém. K dosažení těchto cílů je v práci kromě informací z odborní literatury využito také dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili vybrání sociální pracovníci z České republiky a z Finska.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis briefly describes basic terms, international acts and legislation which relate to the social and legal protection of children. In greater detail, it goes over the individual components of Czech and Finnish systems of social and legal protection of children. Afterwards, both systems and its positives and negatives are compared and the main advantages of Finnish system which could be beneficial four the Czech system are described. To achieve the goals, the information from the literature are used together with the survey in which participated social workers from the Czech Republic and Finland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Dobešová 1004 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anežka Dobešová 117 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Dobešová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Dobešová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 548 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Čedík 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB