velikost textu

Vliv typu plniva a rozvolňovadla na vlastnosti tablet s vysokodávkovým léčivem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv typu plniva a rozvolňovadla na vlastnosti tablet s vysokodávkovým léčivem.
Název v angličtině:
Influence of fillers and disintegrants type on properties of tablets with high dose drug.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Thao Tranová
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Svačinová
Konzultant:
Mgr. Daniel Pěček
Id práce:
206287
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.06.2023
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hydrofilní plnivo, tablety
Klíčová slova v angličtině:
hydrophilic filler, tablets
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Posluchač: Thao Tranová Název diplomové práce: Vliv typu plniva a rozvolňovadla na vlastnosti tablet s vysokodávkovým léčivem Práce se zabývá studiem vlivu plniv a extragranulárních rozvolňovadel na vlastnosti tablet s vysokodávkovým léčivem. Ve vysokosmykovém granulátoru byly vyrobeny dva typy granulátů lišící se mikrokrystalickou celulosou a laktosou. Následně z nich bylo připraveno jedenáct skupin tablet s rozdílným typem a množstvím rozvolňovadla. Tablety obsahovaly 2 %, 3,7 % nebo 5,4 % sodné soli kroskarmelosy nebo 2 % a 5,4 % krospovidonu. Testovanými parametry tablet byly oděr, pevnost, doba rozpadu a pyknometrická hustota. Zrychlené stabilitní studie trvající 6 měsíců byly provedeny při teplotě 40 °C a relativní vlhkosti 75 %. Tablety byly průběžně hodnoceny po 1,5, 3 a 6 měsících. Všechny tablety měly v čase T0 odpovídající oděr, pevnost, dobu rozpadu a pyknometrickou hustotu. Tablety obsahující mikrokrystalickou celulosu a sodnou sůl kroskarmelosy se rozpadly rychleji než tablety s laktosou nebo krospovidonem. Tablety s kroskarmelosou vykazovaly větší hustotu než tablety s krospovidonem. Během stabilitního testování se ukázalo, že se oděr všech tablet výrazně neměnil. Pevnost tablet se časem postupně zvyšovala. Hustota veškerých tablet se nejprve zvyšovala, a poté se snižovala, ale nikdy nedosáhla stejné hodnoty jako v čase T0. Doba rozpadu tablet s kroskarmelosu zpočátku rostla, a poté časem klesala. Tablety obsahujících mikrokrystalickou celulosu a 3,7 % a 5,4 % kroskarmelosy vykazovaly během stabilitních testů nejmenší změny hodnot doby rozpadu. Tablety s krospovidonem se v čase T3M nerozpadly do 15 minut, a proto byly ze studie vyřazeny.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Student: Thao Tranová Title of Thesis: Influence of fillers' and disintegrants' type on properties of tablets with high dose drug The work engages in the study of fillers' and extragranular superdisintegrants' influence on properties of tablets with high dose drug. Two types of granulate with lactose or microcrystalline cellulose were produced in high shear granulator. Eleven tablets groups with different type and amount of superdisintegrants were prepared from the granulates. Tablets contained 2 %, 3.7 %, 5.4 % of sodium croscarmellose or 2 % and 5.4 % of crospovidone. The tested parameters of tablets were friability, hardness, disintegration time and density. Accelerated stability studies lasting 6 months at temperature of 40 °C and relative humidity 75 % were done. The tablets were evaluated after 1.5, 3 and 6 months. All tablets had adequate friability, hardness, disintegration and density at T0. Increasing concentration of superdisintegrant decreased disintegration time. Tablets containing microcrystalline cellulose and sodium croscarmellose disintegrated faster than tablets containing lactose or crospovidone. Tablets with sodium croscarmellose had higher density than tablets with crospovidone. The stability testing proved that the friability of all tablets did not significantly change over time. Hardness of all tablets increased with time. Density of all tablets initially increased and then decreased but never reaches the same value as at T0. Disintegration time of tablets containing sodium croscarmellose increased and then decreased with time. Tablets containing microcrystalline cellulose and 3,7 % and 5,4 % of croscarmellose sodium had the smallest changes in disintegration time throughout the stability testing. Tablets containing crospovidone did not disintegrate within 15 min at T3M and thus they were excluded from the study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Thao Tranová 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Thao Tranová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Thao Tranová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Svačinová 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 152 kB