velikost textu

Trh více prodejců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trh více prodejců
Název v angličtině:
Market with several vendors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Trégner
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Oponent:
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Id práce:
206275
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (MPMSE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stochastická optimalizace; problém prodavače novin
Klíčová slova v angličtině:
stochastic optimization; newsvendor problem
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problémem známým v literatuře jako problém prodavače novin. Po shrnutí základního modelu se věnujeme dvěma rozšířením tohoto problému a jejich spojením do jediného modelu. Prvním rozšířením je možnost prodavače volit prodejní cenu. Druhým rozšířením je vytvoření trhu více prodejců. Obě tyto situace popisujeme v první kapitole této práce. Ve druhé kapitole se pak zabýváme spojením obou uvedených rozšíření, tedy trhem více prodejců, kteří navíc mohou volit svou prodejní cenu. Zabývali jsme se více modely, které popisují takový trh, a zjistili jsme, že se jedná o velice kom- plexní problém. Pro speciální případ takového trhu se dvěma prodejci jsme však nalezli optimální reakci jednoho prodejce na druhého. To nám umožnilo vytvořit program zkou- mající takový trh, zejména závislost optimálního rozhodnutí jednoho prodejce na strategii druhého prodejce a přítomnost Nashových ekvilibrií. 1
Abstract v angličtině:
The thesis studies the problem well-known in literature as the newsvendor problem. After summarizing the basic model we pay attention to two extensions of this problem and their combination in single model. The first extension concerns the possibility of the vendor to choose his selling price. The second extension is creation of market with several vendors. We describe both situations in the first chapter of the thesis. In the second chapter we study the combination of both extensions, which means the market with several vendors who can choose their selling prices. We touched several models of such market and we found that the problem is very complex. However we found the optimal reaction of one vendor on the strategy of the other vendor in case of special market with two vendors. That enabled us to create a programme that examines such market, mainly the dependence of the optimal decision of one vendor on the strategy of the second vendor and presence of the Nash equilibriums. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Trégner 894 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Trégner 10 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Trégner 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Trégner 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Branda, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 153 kB