velikost textu

Ekologická a taxonomická struktura subaerických nárostů zelených řas na jehlicích nahosemenných dřevin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologická a taxonomická struktura subaerických nárostů zelených řas na jehlicích nahosemenných dřevin
Název v angličtině:
Ecological and taxonomic structure of subaerial biofilms of green algae on the needles of gymnospermous trees
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Radka Nováková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Id práce:
206244
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Aero-terestrické řasy tvoří zřetelné biofilmy na různých přírodních i člověkem vytvořených površích. Jejich taxonomická diverzita je značná, ale dosud zřejmě ne zcela prostudovaná, i když se jí v poslední době věnuje zvýšená pozornost. Studium diverzity těchto řas je ztíženo morfologickou podobností zástupců nejběžnější třídy Trebouxiophyceae, kteří nejčastěji tvoří kokální stélky. Proto se ke studiu těchto zástupců velmi často volí molekulárně genetické metody. Kromě druhové diverzity je studována i ekologie těchto řasových společenstev, jejich prostorová diverzita, sezonalita. Ve své práci jsem se zaměřila na dva aspekty mikrobiálních biofilmů rostoucích na jehlicích tisu červeného. V první studii jsem hodnotila množství řas vyskytujících se v biofilmech na jehlicích v rámci pražského městského ekosystému v souvislosti s kvalitou ovzduší. Jde o první studii takového typu v malém měřítku, přičemž se ukázalo, že by tyto biofilmy mohly sloužit jako bioindikátory kvality ovzduší v městských oblastech, reflektující různé koncentrace oxidů dusíku a polétavého prachu. Ve své druhé studii jsem zkoumala taxonomickou diverzitu těchto biofilmů ve dvou evropských regionech. Doposud totiž nevznikla taxonomická studie řas z tohoto specifického habitatu. Zaznamenali jsme poměrně veliké množství řasových taxonů vzhledem k tomu, o jak nepříznivé prostředí pro růst jehlice tisu představují. Tato rigorózní práce má za cíl rozšířit povědomí o řasových společenstvech rostoucích v tak specifickém prostředí jako je povrch jehlic tisu červeného. Ukázat, jak jsou tato společenstva ovlivněna antropogenní činností a také jak jsou poměrně druhově bohatá a odlišná v různých evropských regionech.
Abstract v angličtině:
Abstract Aero-terrestrial algae form distinct biofilms on different natural and man-made surfaces. Their taxonomic diversity is considerable, but not yet fully studied, even though recent attention has been paid to it. The study of the diversity of these algae is made more difficult by the morphological convergence of representatives of the most common class of Trebouxiophyceae, who most often form coccoid thalli. That is why molecular genetic methods are very often applied to study these algae. In addition to species diversity, the ecology of these algae communities, their spatial diversity, seasonality are also studied. In my work I focused on two aspects of microbial biofilms growing on the needles of the common yew. In the first study, I evaluated the amount of algae in biofilms on needles within the Prague urban ecosystem in relation to the air quality. This is the first study of this type on a small scale, showing that these biofilms could serve as bioindicators of air quality in urban areas, reflecting different concentrations of nitrogen oxides and particulate matter. In my second study I studied the taxonomic diversity of these biofilms in two European regions. So far no taxonomic study has been made from this specific habitat. We have recorded a relatively large amount of algal taxa despite the unfavorable environment for the algal growth on the surface of yew needles. This rigorous work aims to increase the awareness of algal communities growing in such a specific environment such as surface of the common yew needles. To show how these communities are affected by anthropogenic activity and also how they are relatively rich and diverse in different European regions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Nováková 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Radka Nováková 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Nováková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Nováková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. 618 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. 152 kB