velikost textu

Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře
Název v angličtině:
Convective storms and lower stratospheric moisture
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jindřich Šťástka
Vedoucí:
RNDr. Martin Setvák, CSc.
Id práce:
206232
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Meteorologie a klimatologie (FMK)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konvektivní bouře, vodní pára, horní troposféra a spodní stratosféra, metoda rozdílu jasových teplot, tropopauza
Klíčová slova v angličtině:
convective storms, water vapor, upper troposphere lower stratosphere, brightnes temperature difference technique, tropopause
Abstrakt:
Název práce: Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře Autor: Jindřich Šťástka Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Martin Setvák, CSc., Český hydrometeorologický ústav Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem konvektivních bouří na množství vodní páry obsa- žené v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry. V práci jsou popsány metody detekce vodní páry ve zmíněné oblasti atmosféry, pro kterou se často používá zkratka UTLS (z anglického Upper Troposphere Lower Stratosphere). Jedná se o metodu rozdílů jasových teplot BTD (z anglického Brightness Temperature Difference) a o metodu využívající měření z přístroje EOS MLS. Metoda BTD je založená na rozdílu jasových teplot v kanálu absorpce vodní parou a kanálu atmosférického okna. Kladné hodnoty tohoto rozdílu jsou detekovány nad HHO většiny konvektivních bouří. Jedním z možných vysvětlení kladných hodnot BTD je přítomnost teplejší vodní páry ve spodní stratosféře. V rámci práce byl také navržen algoritmus pro detekci anomálií v poli BTD. S využitím databáze 320 bouří z oblasti Evropy byly analyzovány charakteristiky odvozených parametrů popisujících hodnoty BTD, BTD anomálií a teplot HHO během vývoje bouří. Analýzou těchto charakteristik se podařilo ukázat velmi pravděpodobný vztah mezi kladnými hodnotami BTD a vodní párou ve spodní stratosféře. Anomálie v poli BTD by tedy mohly poukazovat na lokálně zvýšené koncentrace vodní páry, která byla do spodní stratosféry transportována bouří samotnou. Další část práce se zabývá meziroční a roční variabilitou vodní páry, ale také lokálními změ- nami vodní páry způsobenými konvektivními bouřemi v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry. Klíčová slova: konvektivní bouře, vodní pára, horní troposféra a spodní strato- sféra, metoda rozdílu jasových teplot, tropopauza 1
Abstract v angličtině:
Title: Convective storms and lower stratospheric moisture Author: Jindřich Šťástka Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Martin Setvák, CSc., Czech Hydrometeorological Institute Abstract: The primary focus of this thesis is to diagnose contributions to upper tropo- spheric and lower stratospheric (UTLS) water vapor from convective storms. The first parts of this work introduces two approaches used for a detection of lower stratospheric water vapor above convective storm tops - brightness temperature difference (BTD) technique and EOS MLS measurements. The BTD technique is based on brightness temperature difference between the water vapor absorp- tion and infrared window bands, assuming a thermal inversion above the cloud top level. The most frequently offered explanation of positive BTD values above convective storms is presence of warmer water vapor in the lower stratosphere. Furthermore, so called BTD anomalies were described and it was proposed an algorithm for objective detection of such BTD anomalies. Characteristics of pa- rameters describing BTD, BTD anomaly, infrared window brightness temperature were investigated during storms evolution on dataset of 320 storms from the area of Europe. The analysis of these characteristics proved highly probable conection between positive BTD values and lower stratospheric water vapor. BTD anoma- lies may be attributed to a local source of water vapor, which are transported into the lower stratosphere. The next part is dedicated to interannual and annual variability of water vapor in the UTLS region and also to case study, which show how the presence of storms can influence the water vapor concentration in UTLS. Keywords: convective storms, water vapor, upper troposphere lower stratosphere, brightnes temperature difference technique, tropopause 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindřich Šťástka 15.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindřich Šťástka 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindřich Šťástka 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 31 kB