velikost textu

Effect of sphingosine phosphorylcholine on the stratum corneum permeability

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effect of sphingosine phosphorylcholine on the stratum corneum permeability
Název v češtině:
Vliv sfingosinfosforylcholinu na permeabilitu stratum corneum
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Khalied Mahrous Farid Bataalla
Vedoucí:
Mgr. Andrej Kováčik
Oponent:
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Konzultant:
Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D.
Id práce:
206169
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR-ENG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Khalied Mahrous Farid Bataalla Školitel: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. Konzultant: Dr. Georgios Paraskevopoulos, PhD. Název diplomové práce: Effect of Sphingosine Phosphorylcholine on the stratum corneum Permeability Sfingosin-fosforylcholin (SPC) je sfingolipid, který patří do velké rodiny lysolipidů. Tato sloučenina vzniká z prekurzoru ceramidů, sfingomyelinu, a to působením enzymu sfingomyelindeacylázy. Tato sloučenina je tvořena sfingoidní bází (např. sfingosinu) a fosforylcholinové jednotky, které jsou spojeny přes hydroxylovou funkční skupinu. V této práci jsme studovali vliv SPC na bariérovou funkci a mikrostrukturu (organizaci) modelových membrán stratum corneum (SC). K tomuto hodnocení jsme použili čtyři parametry permeability: elektrickou impedanci, trans-epidermální ztrátu vody (TEWL), flux (tok) indometacinu a flux teofylinu. Z výsledků permeačních experimentů jsme zjistili, že přídavek (aplikace) SPC statisticky zvyšuje propustnost SC pro vodu a ionty (zvýšené hodnoty TEWL a elektrické impedance). Tento trend jsme rovněž pozorovali u třetího (propustnost pro teofylin) a čtvrtého (permeabilita k indometacinu) parametru propustnosti. Negativní vliv SPC na SC bylo studováno pomocí biofyzikálních experimentů (infračervená spektroskopie, FTIR). V infračervených spektech modelů SC jsme pozorovali (bez statistických rozdílů) posun vibračního pásu methylenových valenčních symetrických vibrací do vyšších hodnot vlnočtů. Toto značí horší uspořádání lipidů v modelech SC. Tato práce by mohla přispět k objasnění významu lysolipidů ve zdravém i nemocném SC a také by mohla být nápomocná při pochopení významu změn hladin lipidů v patofyziologii kožní tkáně.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of pharmaceutical technology Candidate: Khalied Mahrous Farid Bataalla Supervisor: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. Adviser: Dr. Georgios Paraskevopoulos, PhD. Title of Diploma Thesis: Effect of Sphingosine Phosphorylcholine on the stratum corneum Permeability Sphingosine phosphorylcholine (SPC) is a sphingolipid, which belongs to a lysolipid family. This compound, formed from ceramide precursor – sphingomyelin by the action of sphingomyelin deacylase, is composed of sphingoid base (e.g., sphingosine) and phosphorylcholine moiety joined to a hydroxyl group. In this project, we studied how SPC influences the barrier function and microstructure of model stratum corneum (SC) membranes. Four permeability markers were used to study the permeability of SPC: electric impedance, trans-epidermal water loss (TEWL), flux of indomethacin and flux of theophylline. From this study we found out that the addition of SPC significantly increases the permeability to water and ions (increased values of TEWL and decreased values of electric impedance). This trend was also observed on third (permeability to theophylline) and fourth (permeability to indomethacin) permeation markers. The detrimental effect of SPC was also studied in biophysical experiments (infrared spectroscopy, FTIR). From methylene symmetric stretching of lipids in model SC membranes with an addition of SPC we observed (not significantly) the shift to higher wavenumbers, which suggest the less ordered chains of skin lipids in SC. This study could partially elucidate the role of lysolipids in some skin diseases and be helpful to clarify the understanding the lipid changes in pathology of the skin tissue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Khalied Mahrous Farid Bataalla 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Khalied Mahrous Farid Bataalla 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Khalied Mahrous Farid Bataalla 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrej Kováčik 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Mgr. Khalied Mahrous Farid Bataalla 248 kB