velikost textu

Dítě a jeho spiritualita pro rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle Jana Amose Komenského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dítě a jeho spiritualita pro rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle Jana Amose Komenského
Název v angličtině:
A child and his spirituality for the Framework Educational Program of Preschool Education according to Jan Amos Comenius
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Oleg Gricyk
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
206132
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spiritualita, Komenský, revize RVP PV, dítě a jeho spiritualita, šestá vzdělávací oblast
Klíčová slova v angličtině:
spirituality, Comenius, revision of the Framework Educational Program, child and his spirituality, sixth educational area
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá antropologickými východisky v díle Jana Amose Komenského. Na základě jeho východisek je zpracována nabídka k rozšíření rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V první části této práce jsou vymezeny teoretické předpoklady antropologických otázek, jež (nebo které) patří do oboru managementu. Dále je poukázáno na nedostatky dnešní české pedagogiky v otázce, kdo je člověk. Ve druhé kapitole je rozpracováno dílo Komenského, Didaktika Velká, ve kterém jsou přiblíženy hlavní důrazy a motivy díla. V praktické časti této práce je použita metoda obsahové analýzy ke zkoumání, zda rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naplňuje školský zákon v otázce duchovních hodnot. Je poukázáno, že rámcový dokument s duchovními hodnotami nepracuje. V rámci aktuálně probíhající revize RVP je v poslední části práce navrženo rozšíření rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání o šestou vzdělávací oblast s názvem – dítě a jeho spiritualita. Pro tuto oblast jsou zpracovány: dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy a rizika, která mohou ohrožovat úspěch vzdělávacího záměru učitele. Cílem práce je rozšířit vzdělávací program tak, aby pracoval s každou oblastí vývoje dítěte dle antropologického vzoru Komenského. KLÍČOVÁ SLOVA spiritualita, Komenský, revize RVP PV, dítě a jeho spiritualita, šestá vzdělávací oblast.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor’s thesis deals with the anthropological starting points in the work of Jan Amos Comenius. Based on its starting points this work offers the extension of the Framework Educational Program for Pre-school Education (FEP PE). In the first part of this thesis, there are defined theoretical assumptions that anthropological questions belong to the field of school management. Furthermore, the shortcomings of today's Czech pedagogy regarding the question of who is human are pointed out. The second chapter summarizes Comenius’ work, “Great Didactics”, and highlights his main emphasis. In the practical part of this work, the content analysis method is used to investigate whether the framework educational program for pre-school education fulfills the school law on the question of spiritual values. It is pointed out that the framework document does not work with spiritual values. As part of the current FEP revision in the last part of the thesis, it is proposed to extend the framework educational program for pre- school education by the sixth educational area called – a child and his spirituality. The following are elaborated in this area: partial educational goals, educational offerings, expected outcomes and risks that can jeopardize the success of the teacher's educational goals. The aim of the thesis is to extend the educational program to work with every area of the developing child according to the anthropological model of Comenius. KEYWORDS spirituality, Comenius, revision of the Framework Educational Program, child and his spirituality, sixth educational area
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oleg Gricyk 593 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oleg Gricyk 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oleg Gricyk 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 471 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB