velikost textu

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze VI.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze VI.
Název v angličtině:
Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis VI.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Tučková
Vedoucí:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Id práce:
206123
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Barbora Tučková Školitel: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Název diplomové práce: Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze VI. Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci podmínek HPLC metody, která se používá ke stanovení léčiva imatinibu ve FN HK. Chromatografická separace imatinibu probíhala na koloně: Gemini NX 5 μm C18, 150 × 4,6 mm. Byl testován vliv teploty na koloně, koncentrace octanového pufru, složení mobilní fáze s různými poměry vodné a organické složky a vliv gradientu průtoku. Jako optimální byly zvoleny tyto podmínky: mobilní fáze 70% methanol-30% 10 mM octan amonný o pH 10, průtok 0,8 ml/min [0–1,5 min.], 1,2 ml/min [1,5–5 min.], 1,2 ml/min [5–13 min.], vlnová délka 260 nm a teplota 40 °C. Zároveň byly optimalizovány podmínky extrakce imatinibu z biologického materiálu. Byla testována deproteinace a liquid-liquid extrakce a změna poměru hexan-ethylacetát. Nejvýhodnější byla zvolena LLE extrakce a poměr hexan-ethylacetát 15:85. V průběhu testování byla metoda rozšířena o další dvě léčiva: dasatinib a nilotinib. Na závěr byla tyto tři léčiva analyzována pomocí HPLC s MS detekcí. U metody byly testovány vybrané validační parametry (selektivita, správnost, robustnost, limit kvantifikace, limit detekce, linearita a přesnost).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Barbora Tučková Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Title of Thesis: Use of Liquid Chromatography in Pharmaceutical Analysis VI. This diploma thesis is focused on optimization HPLC method used in University hospital Hradec Králové for determination of imatinib. Separation was performed on column: Gemini NX 5 μm C18, 150 × 4,6 mm. There was tested the influence of temperature on column, concentration of ammonium acetate, composition of the mobile phase with changing levels of organic and aqueous components and influence of flow gradient. The optimal conditions of separation were chosen: mobile phase 70% metanol-30% 10 mM amonium acetate pH 10, the flow rate 0,8 ml/min [0–1,5 min.], 1,2 ml/min [1,5–5 min.], 1,2 ml/min [5–13 min.], the detection in the UV the wavelenght of 260 nm and the temperature on the column 40 °C. At the same time extraction of imatinib from biological sample was optimized. The deproteinization and liquid-liquid extraction and ratio of hexane-ethyl acetate were tested for the analysis of biological material. Liquid-liquid extraction and 15:85 hexane-ethyl acetate were chosen as more efficient. The method was extended to other two drugs: dasatinib and nilotinib during testing of imatinib. At the end of testing these three drugs were tested by HPLC with MS detection. Selected parameters of validation were used (specificity, accuracy, robustness, limit of quantitation, limit of detection, linearity and precision).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Tučková 5.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Tučková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Tučková 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 154 kB