velikost textu

Ženy uživatelky drog a jejich potřeby a bariéry v přístupu k léčbě: Studie veřejného mínění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy uživatelky drog a jejich potřeby a bariéry v přístupu k léčbě: Studie veřejného mínění
Název v angličtině:
Women drug users, their needs and barriers acces to treatment: Study of public opinion
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Ježková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Doležalová
Oponent:
Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Id práce:
206112
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
uživatelky návykových látek, společnost, stigma, potřeby, bariéry
Klíčová slova v angličtině:
female drug users, society, stigma, needs, barriers
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním tématem této bakalářské práce jsou ženy uživatelky návykových látek. Teoretická část práce vysvětluje, v čem jsou ženy specifickou cílovou skupinou. Východiskem jsou teoretické poznatky o specifické skupině žen uživatelek, které práce shrnuje. Popisuje jejich potřeby a bariéry pro vstup do léčby a během léčby. Bakalářská práce se opírá mimo jiné o zahraniční zdroje, výroční zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu a výroční zprávy o drogové situaci v České republice. Praktická část zjišťuje názory široké veřejnosti na tuto problematiku. Prostřednictvím dotazníku a jeho vyhodnocení odpovídá na výzkumné otázky, které se týkají obecného názoru, potřeb uživatelek drog a možných překážek pro vstup do léčby, a také tématu stigmatizace. Hlavním cílem práce je shrnout situaci žen uživatelek, co se týče potřeb, bariér a stigmatizace a zjistit názor veřejnosti. Definovaným problémem je, že do léčby nastupuje více mužů než žen, jak uvádí výzkumy. Dílčím cílem této práce je přispět k rozklíčování bariér, které mohou bránit ženám ve vstupu do léčby a uveřejněním práce rozšiřovat toto téma do povědomí české společnosti, laické i odborné, jelikož právě tím, že téma začne být častěji diskutované, se dá snižovat míra stigmatizace. Výsledky výzkumu ukázaly, že respondenti si dokáží představit určité těžké situace v minulosti uživatelek návykových látek. Dá se říci, že většina respondentů výzkumného souboru odpovídala s pochopením pro diskutovanou specifickou skupinu, menší část potom i s tolerancí, ale nezanedbatelné procento respondentů potvrdilo přítomnost společenského stigmatu v dané problematice. KLÍČOVÁ SLOVA: uživatelky návykových látek, potřeby, bariéry, společnost, stigma
Abstract v angličtině:
Abstract The main topic of this bachelor thesis are women – users of addictive substances. The theoretical part explains why women are a specific focus groups. The starting point is the theoretical knowledge about this specific group and this thesis summarises it. It describes their needs and barriers to treatment and during treatment. It is based, amongst other things, on foreign resources, annual report of United Nations Office on Drugs and Crime and the annual report of the drug situation in the Czech Republic. The practical part examines views of the general public on this issue. The questionnaire answers research questions concerning general opinion, the needs of drug users and possible barriers to entry the treatment, as well as stigmatisation. The purpose of the work is to summarise the situation of women users as far as their needs, barriers and stigmatisation and also to determine public opinion. According to different studies, more men than women enter into a treatment program, that is the problem defined. The partial target of this work is to highlight any potential barriers that can hinder access to treatment. By publishing the work, the subject will be extended to the consciousness of the Czech society, both general and professional. It is believed that as far as the subject will be discussed more freely and frequently, any degree of stigma on the subject can be reduced. Results of the research have shown that respondents are generally able to imagine a troubled past of female drug users. It can be said that most of research participators answered with understanding for the specific group discussed, a minor part also with tolerance for them, but a significant percentage of respondents confirmed the presence of social stigma in the problem given. KEYWORDS: female drug users, needs, barriers, society, stigma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Ježková 849 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Ježková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Ježková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Doležalová 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 749 kB