velikost textu

Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce
Název v angličtině:
Recovery of tax arrears and tax execution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Havlovicová
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
206070
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daňová exekuce, správce daně, daňový řád
Klíčová slova v angličtině:
Tax execution, tax administrator, Rules of Tax Procedure
Abstrakt:
Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce Abstrakt Předmětem této diplomové práce je zpracování tématu vymáhání daňových nedoplatků a daňové exekuce, což jsou oblasti, jež je třeba kvalitně legislativně řešit ve všech demokratických právních státech. Mým záměrem však od počátku bylo věnovat se kromě rozboru samotné právní úpravy i praktickým otázkám, problémům a jejich možným řešením. Práci jsem rozčlenila na čtyři části, které se dále dělí do kapitol a podkapitol. První část práce je celá věnována současné právní úpravě vymáhání daňových nedoplatků, která je převážně zakotvena v daňovém řádu. V některých bodech, kde došlo s účinností tohoto zákona k významným změnám, jsem provedla srovnání s právní úpravou předchozí. Vymáhání daňových nedoplatků ve významu pojmu zastřešujícího různé způsoby vymáhání včetně daňové exekuce je upraveno v části druhé. Zde jsem se zaměřila na zákonem stanovené postupy při vymáhání nedoplatků prostřednictvím soudního exekutora a vymáhání pohledávky správce daně vůči daňovému dlužníku v insolvenčním řízení. Vzhledem k tomu, že tyto dva postupy se primárně řídí jinými zákony než daňová exekuce, snažila jsem se zdůraznit zejména odlišnosti mezi používanými způsoby vymáhání. U obou jsem se omezila na případy vymáhání daňových pohledávek, ačkoli v těchto řízeních mohou být vymáhány i pohledávky jiné. Hlavním tématem práce a obsahem třetí části je daňová exekuce a zejména její jednotlivé formy. Zde jsem se snažila pojmout způsoby provedení exekuce opravdu detailně, jedná se tedy o nejpodrobněji zpracovanou oblast v rámci této diplomové práce. Rozebrala jsem všechny způsoby provedení daňové exekuce postižením majetkových práv i prodejem movitých a nemovitých věcí, přičemž nejpečlivěji z nich jsem se věnovala srážkám ze mzdy, které mě osobně zajímají nejvíce. Nejvíce praktickou a nejméně popisnou je část čtvrtá, v níž jsem se snažila vyhodnotit vlastní šetření. Průzkum byl proveden prostřednictvím dotazníku, který jsem vytvořila speciálně pro účely této práce. Na počátku jsem sestavila predikci zaměřenou na praktickou stránku vymáhání daňových nedoplatků a daňové exekuce, kterou se mi na základě odpovědí oslovených respondentů podařilo potvrdit. Díky poznatkům získaným vyhodnocením odpovědí jsem identifikovala a analyzovala nejčastější problémy vznikající při faktickém průběhu vymáhání a u některých z nich jsem se pokusila navrhnout možná řešení.
Abstract v angličtině:
Recovery of tax arrears and tax execution Abstract The aim of this diploma thesis is the processing of the topic of tax arrears recovery and tax execution, which are crucial areas in the legislation of all democratic rule of law. My original intention was to focus on the analysis of legislation, but also on practical issues, real problems and their possible solutions. I divided the thesis into four parts, which are further divided into chapters and subchapters. The first part of the thesis is devoted to the current legal regulation of the recovery of tax arrears, which is largely embodied in the Rules of Tax Procedure. In several cases significant changes have occurred with the legal effect of this Act, in such cases the comparison with the previous legislation was made. Recovery of tax arrears in the meaning of the term covering various ways of recovery including tax execution is modified in the second part of this thesis. In this part the major focus was given on the statutory procedures during the recovery of arrears through a bailiff and during the recovery of the tax administrator's claim against the tax debtor in insolvency proceedings. Since these two ways are primarily governed by different laws than tax execution, I particularly tried to emphasize the differences between the methods of recovery that could be used. For both alternative methods of recovery, I have restricted my processing to cases of recovering tax claims, although others may be recovered in these proceedings. Tax execution and especially its individual forms are the areas investigated in the third part of my thesis. In this specific part I tried to enlighten the ways of tax execution really in detail, it is therefore the most comprehensive part of this thesis. I have described all the ways of executing tax execution by affecting property rights and selling of movable and immovable assets and my major focus was given on the deductions from wages that I personally care most about. The fourth part is the most practical and the least descriptive due to the effort to evaluate my own investigation in it. I conducted the survey using a questionnaire designed specifically for this thesis. Initially, I compiled a prediction aiming on the practical side of tax arrears recovery and tax execution, which I later verified on the basis of the respondents' answers. Based on the results obtained from the answer evaluation, I have identified and analysed the most common problems arising during the actual recovery process and for several of them I proposed possible solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Havlovicová 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Havlovicová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Havlovicová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 569 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 152 kB