velikost textu

Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Název v angličtině:
Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Kubíček
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
206065
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náhrada nákladů, exekuční řízení, nalézací řízení
Klíčová slova v angličtině:
Reimbursement of costs, enforcement proceedings, trial proceedings
Abstrakt:
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení Abstrakt Diplomová práce Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje a hodnotí vybrané instituty týkající se zejména náhrady nákladů v nálezacím a exekučním řízení. Jejím hlavním cílem je popsat podstatu náhrady nákladů a zodpovědět na laickou otázku: „Kdo to ve výsledku zaplatí?“ Diplomová práce je členěna do tří částí. Započato je úvodem, ve kterém autor zejména vymezí cíle diplomové práce a metody vědecké práce pro zpracování zadaného tématu. Dále autor diplomové práce stručně popíše distinkci mezi hrazením nákladů řízení a placením nákladů řízení. Autor pokračuje pojednáním o účelu nákladů řízení a o úpravách náhrady nákladů řízení. První část se věnuje problematice náhrad nákladů v nalézacím řízení. Započato je kapitolou pojednávající o nalézacím řízení sporném. Této kapitole je věnováno nejvíce pozornosti. Jsou zde popsány úpravy náhrady nákladů řízení a druhy nákladů řízení. Autor zde zařadil i úpravu rozhodování o nákladech řízení a úpravu opravných prostředků proti rozhodnutí o náhradě nákladů. Autor pokračuje druhou kapitolou zabývající se náhradou nákladů v nalézacím řízení nesporném. Druhá kapitola je rozdělena do třech podkapitol na základě systematiky vyplývající ze zákona o zvláštních řízeních soudních. Jsou zde stručně popsány druhy nákladů řízení a základní instituty týkající se náhrad nákladů řízení. Nejvíce pozornosti je věnováno pozůstalostnímu řízení. Druhá a třetí část se věnuje náhradě nákladů v exekučním řízení a výkonávacím řízení podle části šesté a podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Druhá část je rozdělena do třech kapitol, a to na exekuční řízení podle exekučního řádu, exekuční řízení podle správního řádu a nakonec exekuční řízení podle daňového řádu. Autor stručně popíše druhy nákladů řízení a základní instituty týkající se náhrad nákladů řízení. Práce je zakončena závěrem, ve kterém autor shrnuje základní instituty týkající se náhrady nákladů řízení.
Abstract v angličtině:
Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings Abstract Thesis Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings describes and evaluates selected concepts concerning the reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings. The primary goal is to describe essence of reimbursement of costs and to answer this common question: "Who shall pay it in the end?" Thesis is dived into three parts. The thesis starts with introduction where author sets goals of the thesis and methods of scientific work to compile and process assigned subject. Furthermore there is briefly defined distinction between reimbursement of costs and payment of costs. The part is concluded with description of the goals of costs in proceedings and types of systems of reimbursement of costs. The first part of the thesis is concerned with reimbursement of costs in trial proceedings. The first chapter starts with reimbursement of costs in trial and adversarial proceedings. This chapter is the most extensive. It consists of description of reimbursement of costs and types of costs. There is also dedicated part to decisions and remedies concerning the reimbursement of costs. The second chapter is concerned with reimbursement of costs in trial and non-adversarial proceedings. This chapter is divided into three subchapters according to the system of reimbursement of costs in act about special court proceedings. Author briefly describes types of costs and basic institutes of reimbursement of costs. The most extensive chapter is dedicated to estate proceedings. The second and the third part is concerned with reimbursement of costs in enforcement proceedings. The second part is divided into three chapters: enforcement proceedings on the basis of enforcement code, enforcement proceedings on the basis of administrative code and enforcement proceedings on the basis of tax code. Author briefly describes types of costs and basic principles of reimbursement of costs. Work is ended with conclusion where author summarize basic institutes of reimbursement of costs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Kubíček 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Kubíček 224 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Kubíček 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB