velikost textu

Proměny turistické nabídky v krajích Česka v letech 2009–2018 na základě podkladů z profesního časopisu COT

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny turistické nabídky v krajích Česka v letech 2009–2018 na základě podkladů z profesního časopisu COT
Název v angličtině:
Changes in tourist offer in the regions of the Czechia in the years 2009–2018 based on the COT magazine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petr Nekola
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Nekolný
Id práce:
206063
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kraje Česka, nabídka, produkty, cestovní ruch
Klíčová slova v angličtině:
regions of the Czechia, offer, products, tourism
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce je zjistit proměny turistické nabídky a turistických produktů v krajích Česka v letech 2009–2018. Představeny a porovnány jsou definice cestovního ruchu, problematiky potenciálu cestovního ruchu, rizikových faktorů pro cestovní ruch a trendů v cestovním ruchu. Provedena je analýza typologie a forem cestovního ruchu na základě rešerše článků z časopisu COT pomocí jednoduché deskriptivní statistiky a grafickým znázorněním v metodě word clouds. Rozdělení regionální diferenciace formy cestovního ruchu je vytvořeno na základě analýzy obvyklých témat v časopisu COT pro jednotlivé roky. Zásadním zjištěním je, že se turistická nabídka v čase mění, ale některé formy a témata se neustále opakují, jako je městský cestovní ruch, aktivní dovolená, projekty cestovního ruchu, lázeňská turistika, domácí a příjezdový cestovní ruch. Klíčová slova – kraje Česka, nabídka, produkty, cestovní ruch.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the bachelor thesis is to find out the changes in tourist offer and tourist products in the regions of the Czechia in 2009-2018. The definitions of tourism, the potential of tourism, the risk factors for tourism and the trends in tourism are presented and compared. An analysis of typology and forms of tourism is carried out based on the research of COT articles using simple descriptive statistics and graphic representations in the word clouds method. The distribution of regional differentiation of forms of tourism is based on the analysis of common topics in the COT magazine for individual years. The main finding is that tourist offer changes over time, but some forms and themes are repeated, such as urban tourism, active holidays, tourism projects, spa tourism, domestic and inbound tourism. Key words – regions of the Czechia, offer, products, tourism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Nekola 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Nekola 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Nekola 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Nekolný 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB