velikost textu

Genocida, holocaust a právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genocida, holocaust a právo
Název v angličtině:
Genocide, Holocaust and Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Veselá
Vedoucí:
JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Id práce:
205955
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
genocida, holocaust, právo
Klíčová slova v angličtině:
genocide, holocaust, law
Abstrakt:
Abstrakt Genocida, holocaust a právo Tématem mé diplomové práce jsou genocida, holocaust a právo. Cílem práce je zamyslet se nad mocí práva v oblasti masového vraždění. Přesněji zdali je možné využít právo a zákony k uskutečnění genocidy nebo zdali zde žádná spojitost neexistuje. Důraz je kladen především na genocidu Židů (holocaust) a nacistické právo (přirozené i pozitivní). Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje genocidě. Je rozdělena do dvou částí. Nejprve je popisována genocida obecně jako mezinárodní zločin, dále jak došlo k vytvoření samotné definice a podrobnější rozbor obecného pojmu genocida. Druhá část pak uvádí historické příklady genocid, které předcházely holocaustu a jejich srovnání s holocaustem. Podrobněji zde hovoříme o genocidách páchaných Mongolskou říší, genocidě Tasmánců a Arménské genocidě. Druhá a stěžejní kapitola se zabývá holocaustem v širším slova smyslu, tedy obdobím let 1933–1945. Je rozdělena do sedmi podkapitol. Nejprve je podrobněji popsán rozdíl holocaustu oproti ostatním genocidám a vysvětleno označení holocaustu jako průmyslové genocidy. Dále jsou podkapitoly rozděleny dle významných prostředků, bez kterých by se holocaust pravděpodobně neuskutečnil. Přesněji se jedná o německé přirozené právo, které bylo vytvořeno pomocí myšlenek antisemitismu a kultu Hitlera. Poté jsou blíže popsány nacistické zákony (jako německé pozitivní právo), které utvářely podobu destruktivního procesu. Destruktivní proces dle toho můžeme rozdělit do čtyř fází: identifikace, vyvlastnění, koncentrace, vyhlazení. Nakonec jsou vylíčeny právní normy, které se blíže týkaly samotného vraždění a byly vydávány v přísném utajení. Jednalo se tedy o tajné právo. Třetí, závěrečná kapitola se pak věnuje již samotnému právu a podrobně rozebírá konflikt mezi pozitivním a přirozeným právem, právní jistotou a spravedlností.
Abstract v angličtině:
Abstract Genocide, Holocaust and Law The topic of my thesis is Genocide, Holocaust and Law. The purpose of work is to reflect on the power of law surrounding mass murder. More specifically, it reflects on whether it is possible to use the law to carry out genocide or whether there is no connection. The main emphasis is placed on the genocide of the Jews (the Holocaust) and Nazi Law (both natural and positive). The thesis is divided into three main chapters which correspond to the title itself. The first chapter deals with genocide. It is divided into two main parts. First, genocide is generally described as an international crime, as the definition itself has been developed and a more detailed analysis of the general term genocide. The second part presents historical examples of genocides that preceded the Holocaust and their simple comparison with the Holocaust. More precisely, these are the Armenian Genocide, the Tasmanian Genocide, and the genocides perpetrated by the Mongol Empire. The second chapter deals with the Holocaust in the broader sense of the term - the period from 1933–1945. It is divided into seven subchapters. First, the difference between the Holocaust and other genocides is described in more detail, and the classification of the Holocaust as an industrial genocide is explained. The subchapters are further divided according to instruments utilized in this period, without which the Holocaust would probably not take place. There is an emphasis placed on the law and legal norms that were issued at that time. To be precise, it is German Natural Law, which was created by the ideas of anti-Semitism and the cult of Hitler. The sections that follow discuss the Nazi Laws (such as German Positive Law) which shaped the destruction of the Jews, in four phases: identification, expropriation, concentration, and extermination. Finally, the legal norms that were more closely related to the murder itself are described and for that reason were issued in strict secrecy and were therefore secret law. The third chapter then deals with the law itself and analyses in detail the conflict between positive and natural law, legal certainty and justice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Veselá 728 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Veselá 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Veselá 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 152 kB