velikost textu

Vliv klimatických podmínek a změn v krajině na ptačí společenstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv klimatických podmínek a změn v krajině na ptačí společenstva
Název v angličtině:
The impact of climate and land-use changes on birds
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Koschová
Id práce:
205947
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Změny klimatu zaznamenané v posledních dekádách mají značný dopad na ptačí druhy. Vlivem těchto změn bude pravděpodobně docházet k posunu hnízdních areálů k severu. Přestože není jisté, zda k těmto posunům skutečně dojde, tak i dnes můžeme na ptačích populacích pozorovat změny početnosti, které jsou v souladu s tímto mechanismem. Výsledky analýzy založené na dlouhodobých datech například prokázaly, že severské druhy vyskytující se na území České republiky mají negativnější trendy. Klimatem indukované posuny ale poskytují především náhled na to, jak v budoucnu bude vypadat uspořádání druhů v Evropě. Abychom zjistili, které skupiny druhů posunou své areály rozšíření nejvíce, jsme nejprve vypočítali míru předpokládaného posunu a následně jsme tuto proměnou vztáhli k ekologickým vlastnostem druhů. Míra posunu se dá považovat za ukazatel tlaku, jakým klima na jednotlivé druhy působí, a je zajímavé vědět, jak se tento tlak vztahuje k dlouhodobým trendům početnosti. Zjistili jsme, že vztah mezi mírou posunu a trendem početnosti je signifikantní, ale liší se v závislosti na pozici současného areálu rozšíření vůči České republice. Ačkoliv patří klima mezi hlavní faktory působící na distribuci a početnost, vliv habitatu se též projevil jako silný prediktor a je otázkou, která z těchto proměnných má na ptačí druhy na kontinentální škále větší vliv. Abychom zjistili působení těchto dvou proměnných na ptáky, analyzovali jsme populační trendy 268 v Evropě hnízdících druhů. Analýzy ukázaly, že efekt habitatových proměnných je silnější, než efekt klimatu. Naše výsledky by tak proto mohly napomoci k přesnějšímu nastavení ochranářských priorit.
Abstract v angličtině:
Abstract Climate changes associated with increasing global temperature affect bird species. As a result, breeding ranges of European bird species will probably shift in future. Although it is unclear whether these shifts will come true, we can already see patterns recent bird population trends consistent with the impact of the changing climate. The results of our first analysis based on large-scale monitoring data showed that species with more northern latitudinal distributions had more negative population trends in the Czech Republic. Climatically induced shifts of species’ geographic ranges can also provide important information about the potential future assembly of ecological communities. For this purpose we calculated the potential shifts of breeding ranges of European birds and explored their relationships with ecological variables to detect which ecological groups of birds will be most likely forced to move their ranges. Breeding habitat type showed the strongest relationship with the potential range shifts. The magnitude of the shifts can be considered as a measure of the climate change pressure on species. From this perspective, it is interesting to ask how these shifts relate to current species’ population trends. Therefore we related the potential shifts to the long-term population trends of birds breeding in the Czech Republic. The relationship between the magnitude of the range shift and the population trend was significant and varied according to the geographic position of species’ distribution in relation to the position of the Czech Republic. The climate change is among the main drivers of recent changes in bird populations; however the habitat is also one of the most important factors. To investigate their effects at the continental level we related population trends of 268 European breeding birds to their traits reflecting the climate and habitat changes. Our results showed that the habitat related variables were more important than the variables that mirror climate change effects. Our results could be thus used for targeting conservation policy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Koschová 23.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Koschová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Koschová 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 151 kB