velikost textu

Analýza a řešení světelných křivek hmotné trojhvězdy δ Orionis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza a řešení světelných křivek hmotné trojhvězdy δ Orionis
Název v angličtině:
An analysis and solution of the light curves of the massive triple star δ Orionis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Oplištilová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Oponent:
RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
Id práce:
205924
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zákrytová dvojhvězda - vícenásobná soustava - světelné křivky - základní fyzikální vlatnosti
Klíčová slova v angličtině:
eclipsing binary - multiple system - light curves - basic physical properties
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je věnována trojhvězdě δ Orionis A z vícenásobného systému δ Orionis (Mintaka) v souhvězdí Orion. Trojhvězda se skládá ze zákrytové dvojhvězdy s periodou P = 5, 732436 d a vzdálené třetí složky s periodou tisíce dnů. Druhá složka je v optickém spektru velmi slabá. Její spektrum lze však získat pomocí speciálních po- stupů v programu KOREL při analýze spekter. Bakalářská práce vychází ze sérií pozorování změn jasnosti, a to jak spektroskopických z Ondřejova, tak fotometrických z kosmických fotometrů na umělých družicích Země: SMEI, MOST a BRITE. S využitím programů na zpracování spektroskopických dat byla určena výstřednost e = 0, 07590 a hmotový poměr q = 0, 44963. Pomocí programu PHOEBE 1, který pracuje jak se světelnými křivkami (fo- tometrická data) tak s křivkami radiálních rychlostí (spektroskopická data), se zpřesnily další elementy zákrytové dvojhvězdy. Z lokálních řešení se získala residua a zkoumalo se pomocí minimalizace fázového prostoru, a to Stellingwerfovou metodou, jak jsou svě- telné křivky kromě zákrytů ovlivněny dalšími fyzikálními změnami. Podle této analýzy je možné, že se fyzikální změny dějí s periodou P ≈ 90 d. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with δ Orionis A, a triple star from the multiple star system δ Orionis (Mintaka) in the constellation of Orion. This triple star consists of an eclipsing binary with the orbital period P = 5.732436 d and a distant tertiary with an orbital period in the order of several thousands of days. Even though the spectral lines of the secondary are very weak in the optical spectrum, they can be detected using a special analysis technique in the program KOREL. This work is based on a series of photometric and spectroscopic observations of changes in the brightness. The spectroscopic data come from the Ondřejov observatory and the photometric data are from several different photometers on artificial Earth satellites: SMEI, MOST and BRITE. Using spectroscopic data analysis software suite it was possible to determine the eccentricity e = 0.07590 and the mass ratio q = 0.44963. The parameters of the eclipsing binary were determined with the help of the eclipsing binary modelling software PHOEBE 1 that can process the light curves (photometry) as well as the radial velocity curves (spectroscopy). The residuals of light curves, or the deviations between the theoretical model and observation, were separated from the local solution and using the Stellingwerf statistics, one of the Phase Dispersion Minimization methods, the influence of other physical variations additional to the binary eclipses was investigated. The period of about 90 days appears to be possible. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Oplištilová 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Oplištilová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Oplištilová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Zasche, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. 152 kB