velikost textu

Právo módního průmyslu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo módního průmyslu
Název v angličtině:
Fashion Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Denisa Josefiková
Vedoucí:
JUDr. Petra Žikovská
Oponent:
JUDr. Zuzana Císařová
Id práce:
205923
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo módního průmyslu, Design, Duševní vlastnictví, Autorské právo, Průmyslový vzor, Ochranná známka
Klíčová slova v angličtině:
Fashion law, Design, Intellectual property, Copyright, Industrial design, Trademark
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je přiblížit čtenáři právo módního průmyslu, jakožto průřezové právní odvětví, které se dotýká mnoha dílčích právních odvětví. Autorka se v této práci zaměřuje zejména na úpravu práva duševního vlastnictví, která je vzhledem k tomu, že produkty módního průmyslu jsou výsledkem umělecké tvorby, zcela klíčová. Úvod práce je věnován historii práva módního průmyslu, a to jak ve světě, tak u nás v České republice, kde za jeho intenzivnější rozvoj a rozšíření do povědomí veřejnosti vděčíme zejména Ústavu práva módního průmyslu. Dále se práce soustředí na pojem design, jeho bližší pojmové i právní specifikace a seznámení s jeho jednotlivými druhy. V další části se práce věnuje autorskoprávní ochraně autorského díla. Mnohé produkty módního průmyslu jsou totiž natolik jedinečnými a umělecky hodnotnými díly, že na ně autorskoprávní ochrana může být aplikována. V souvislosti s tím hovoříme konkrétně o dílech užitého umění, které kromě jistého estetického dojmu slouží k uspokojování denních potřeb. Pro ochranu vzorů textilií či celkový originální vzhled produktů, které si módní značky přejí chránit, a nejen pro ty, je zde ochrana prostřednictvím průmyslových vzorů. Práce se zaměřuje na podmínky, které musí být splněny, aby byl průmyslový vzor zapsán a na práva, která vlastníkovi z takového zápisu plynou. Práce se také věnuje právní úpravě možného souběhu autorskoprávní a průmyslověprávní ochrany produktů módního průmyslu. Pozornost není věnována jen ochraně produktů módního průmyslu, ale též otázce ochrany módních značek prostřednictvím ochranných známek. Je vysvětlen rozdíl mezi pojmy „značka“ a „ochranná známka“ a jsou blíže rozebrány jednotlivé druhy ochranných známek. Celá část je doplněna také mnoha příklady soudních sporů týkajících se této problematiky, protože pro módní průmysl je porušování práv k ochranným známkám poměrně častou záležitostí. Práce se také zmiňuje o otázce doménových sporů. V závěru se práce zaměřuje na některá nekalosoutěžní jednání týkající se módního průmyslu. Konkrétně na instituty vyvolání nebezpečí záměny, klamavého označení zboží a služeb a parazitování na pověsti.
Abstract v angličtině:
Summary The aim of this thesis is to introduce fashion law as a cross-cutting legal branch which concerns many legal branches. In this work, the author focuses mainly on the regulation of the intellectual property law, which is absolutely crucial given the fact that the products of the fashion industry are the results of artistic creation. The introduction of the thesis is devoted to the history of the fashion law in the world and in the Czech Republic. The merit for the development and expansion of fashion law into awareness in Czech Republic belongs to The Czech Fashion Law Association. Further attention is focused on the design, its detailed conceptual and legal specification and familiarization with its types. Further on, the thesis deals with copyright protection of the copyright work. Copyright protection can be applied due to uniqueness and artistical value of the pieces. Particularly we speak about works of applied art, which are characterised by meeting the requirements of the daily needs except aesthetics impression. Industrial design protection is suitable for example for the protection of textile designs or the general original looks of products that fashion brands need to protect. The thesis is focusing on conditions, which need to be fulfilled for industrial design registration. It also focuses on rights arising from the registration. The thesis also concerns situations of concurrence of the copyright and industrial design protection. The protection of fashion industry products is not the only theme of the thesis. The trademarks protection of fashion brands is also one of the main topics. It explains the differences between the terms “brand“ and “trademark“ and its types. The whole part contains also several judgments concerning this issue. Trademarks infringements are a frequent issue for the fashion industry. The thesis also mentions the issue of domain infringements. In conclusion, the thesis focuses on unfair competition related to the fashion industry. Specifically, the invoke of the danger of confusion for costumers, misleading designation of goods and services, and parasitism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Denisa Josefiková 768 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Denisa Josefiková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Denisa Josefiková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petra Žikovská 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zuzana Císařová 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB