velikost textu

Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce
Název v angličtině:
Microstructure of carbon black nanomaterials studied by X-ray scattering
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Machovec
Vedoucí:
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Horák
Id práce:
205906
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanomateriály, černý uhlík, rozptyl rentgenova záření, uhlíkové nanorubice
Klíčová slova v angličtině:
carbon black, nanomaterials, X-ray scattering,carbon nanotubes
Abstrakt:
Název práce: Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce Autor: Petr Machovec Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Milan Dopita, Ph.D., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá studiem mikrostruktury, struktury a reálné struktury turbostratického uhlíku a uhlíkových nanotrubic pomocí metod rozptylu rentgenového záření. Klastry turbostratického uhlíku jsou popsány pomocí sady fyzikálních parametrů. Pomocí počítačových simulací je popsán vliv těchto parametrů na výslednou rozptylovou křivku. Dále je předkládán popis dvou typů uhlíkových nanotrubic a je popsán vliv typu a rozměrů uhlíkových nanotrubic na výslednou rozptylovou křivku. Pro experimentální část práce byla připravena série vzorků turbostratického uhlíku žíhaného při teplotách 300℃ , 600℃ , 800℃ , 1000℃ , 1200℃ , 1400℃ a 1800℃. Pomocí maloúhlového rozptylu rentgenového záření byla určena velikost nanočástic a jejich rozdělení, velikost mikropórů, specifický povrch a dimenze povrchového fraktálu. Další fyzikální parametry jako velikosti a rozdělení velikostí klastrů La a Lc turbostratické uhlíku, mřížové parametry a a c a střední kvadratické výchylky atomů ve směru grafenových vrstev a ve směru kolmém byly určeny z širokoúhlových rentgenografických meření těchto vzorků za použití parakrystalického modelu turbostratického uhlíku. Klíčová slova: rozptyl rentgenového záření, turbostratický uhlík, uhlíkové nanorubice, mikrostruktura
Abstract v angličtině:
Title: Microstructure of carbon black nanomaterials studied by X-ray scattering Author: Petr Machovec Department: Katedra fyziky kondenzovaných látek Supervisor: RNDr. Milan Dopita, Ph.D., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstract: This thesis studies microstructure and real microstructure of turbostratic carbon and carbon nanotubes using x-ray scattering. Clusters of turbostratic carbon are described using several physical parameters. Influence of these parameters on scattering curve is described using computer simulations. Description of two different types of carbon nanotubes is given. Influence of type, length and width of carbon nanotube on scattering curve is presented. For experimental part a series of samples of turbostratic carbon annealed at temperatures 300℃ , 600℃ , 800℃ , 1000℃ , 1200℃ , 1400℃ a 1800℃ was prepared. Using small angle x-ray scattering (SAXS) dimensions, porosity, specific surface area and surface fractal dimension of samples were determined. Other physical parameters such as size and size distribution of clusters 𝐿𝑎 and 𝐿𝑐 of turbostratic carbon, lattice parameters 𝑎 and 𝑐 and mean square displacement of atoms in direction of graphene layer and in direction perpendicular to graphene layer were determined from wide angle x-ray scattering measurements of these samples using procrystalline model of turbostratic carbon. Keywords: X-ray scattering, turbostratic carbon, carbon nanotubes, microstructure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Machovec 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Machovec 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Machovec 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milan Dopita, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Horák 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 152 kB