velikost textu

Sankcionování právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sankcionování právnických osob
Název v angličtině:
Sanctioning of legal persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Josef Peroutka
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
205830
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sankcionování, právnické osoby, zákon o TOPO
Klíčová slova v angličtině:
Sanctioning, legal persons, Act on Criminal Liability of Legal Persons
Abstrakt:
Sankcionování právnických osob Abstrakt Diplomová práce Sankcionování právnických osob sestává ze sedmi částí. První část diplomové práce podává výklad o mezinárodně-právních pramenech a pramenech evropského práva týkajících se problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Dále je v první části pojednáno o vývoji institutu trestní odpovědnosti právnických osob v historii v zahraničí a v České republice v době od konce 20. století až do současnosti. Druhá část práce obsahuje popis vybraných základních institutů obecné části zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a to osobní působnost zákona, rozsah kriminalizace jednání právnických osob a úpravu přičitatelnosti jednání fyzických osob trestně odpovědné právnické osobě. Třetí část pojednává obecně o sankcionování právnických osob a o použitelnosti některých institutů obsažených v trestním zákoníku právě v oblasti sankcionování právnických osob. Ve čtvrté části je podán výklad o jednotlivých sankcích ukládaných právnickým osobám v České republice a možnosti změny jejich právní úpravy. Pátá část obsahuje výklad o užitelnosti tzv. procesních odklonů v trestním řízen proti právnickým osobám. Šestá část obsahuje vhled do vybraných zahraničních právních úprav deliktní odpovědnosti právnických osob. Sedmá část pak obsahuje statistické údaje popisující míru aplikace institutu trestní odpovědnosti právnických osob v praxi českých soudů. Základním zdrojem pro tvorbu diplomové práce Sankcionování právnických osob byla zejména komentářová literatura a vysokoškolské učebnice trestního práva. Institut trestní odpovědnosti právnických osob je upraven v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, sankcionování právnických osob je v citovaném zákoně upraveno v části třetí. Tato práce dochází k závěru, že uvedenou právní úpravu lze označit za zdařilou a komplexní v její stávající podobě, avšak i zde lze najít jisté nedostatky právní úpravy. Práce rovněž nabízí možnosti doplnění katalogu trestních sankcí ve třetí části zákona. Co se týče aplikace zákona lze ze statistických dat zpracovaných v sedmé části práce vysledovat značnou disproporci jak mezi jednotlivými regiony, kde je tento institut uplatňován. Ze závěrů práce rovněž vyplývá, že jsou právnické osoby v současnosti trestně stíhány jen za poměrně úzký okruh trestných činů, které je možné jim přičítat. Klíčová slova sankcionování, právnické osoby, zákon o TOPO
Abstract v angličtině:
Sanctioning of legal persons Abstract The thesis Sanctioning of legal persons consists of seven parts. Th first part of the thesis deals with the theme of international and European sources of law of the criminal liability of legal persons. Furthermore, there is cited history of criminal liability of legal persons abroad and further in the Czech Republic since the end of 20th century to present. The second part of the thesis comprises explanation of the basic instruments of Czech Act on Criminal Liability of Legal Persons like personal scope, range of criminalization of behaviour of legal persons and imputability of the behaviour of individuals to criminal liable legal person. The third part of the thesis comprises general explanation of sanctioning of legal persons and availability of usage of some legal institutes comprised in Czech Criminal Code against legal persons. The fourth part encompasses each single legal sanction comprised in the Third part of the Act on Criminal Liability of Legal Persons. The fifth part of the thesis encompasses explanation of so-called diversions in criminal proceedings against legal persons. In the sixth part there is an insight into selected foreign legislations of criminal liability of legal persons. The seventh part of the thesis encompasses statistical details of the application of criminal liability in the practice of the Czech judicial system. The main source of information for making of the Sanctioning of legal persons thesis was commentary literature and university textbooks about criminal law. The criminal liability of legal persons is regulated in the Act no. 418/2011 Coll., Act on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against them. The sanctioning of legal persons is regulated in Third part of the Act. This thesis concludes that legal regulation of criminal liability of legal persons is complex and successful in its current form however there are some insufficiencies of legal regulation. The thesis offers some opportunities for improvement of the legal regulation such as some additions to the catalogue of legal sanctions comprised in the Act. In addition to the statistical details about the application of the Act, there are some disproportions in application between regions of the Czech Republic. The conclusions of the thesis follow that legal persons in the Czech Republic are prosecuted only for a narrow circle of crimes for them they could be prosecuted. Key words Sanctioning, legal persons, Act on Criminal Liability of Legal Persons
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Peroutka 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Peroutka 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Peroutka 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB