velikost textu

Ochranné léčení a zabezpečovací detence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochranné léčení a zabezpečovací detence
Název v angličtině:
Protective treatment and security detention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Fojtlová
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
205828
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná opatření
Klíčová slova v angličtině:
protective therapy, security detention, protective measures
Abstrakt:
Abstrakt Téma této diplomové práce představují dvě ochranná opatření – ochranné léčení a zabezpečovací detence. Cíl práce spočívá v seznámení s nejvýznamnějšími aspekty těchto ochranných opatření pro získání celistvého obrazu o jejich charakteru a možnostech jejich ukládání. Z důvodu limitace rozsahu je práce zaměřena na úpravu ochranného léčení a zabezpečovací detence u dospělých pachatelů, zatímco u dětí mladších patnácti let a mladistvých jsou zmíněny pouze některé významné odchylky. Diplomová práce sestává celkem z pěti kapitol. První kapitola pojednává obecně o dualistickém systému trestních sankcí a přibližuje zařazení ochranného léčení a zabezpečovací detence v tomto systému. Tato kapitola zahrnuje rovněž krátké vymezení rozdílů mezi tresty a ochrannými opatřeními, účel těchto ochranných opatření i zásady jejich ukládání vždy s akcentem na ochranná opatření. Za účelem správného porozumění podmínkám ukládání ochranného léčení a zabezpečovací detence vymezuje druhá kapitola důležitou terminologii. Nejvýznamnější část této práce tvoří třetí a čtvrtá kapitola, které obsahují samotný rozbor ochranného léčení a zabezpečovací detence. Každá z těchto dvou kapitol rozebírá instituty ochranného léčení a zabezpečovací detence velmi podobným způsobem, což umožňuje jejich vzájemné porovnání. Tyto kapitoly zahrnují obecné vymezení jednotlivých institutů, současnou právní úpravu, předpoklady pro jejich ukládání, a to jak obligatorní, tak i fakultativní. Dále je v těchto kapitolách pojednáno o trvání a možnostech ukončení ochranného léčení a zabezpečovací detence, jejich nařízení a výkonu. Kapitola týkající se ochranného léčení navíc rozebírá formy ochranného léčení a zmiňuje i jeho typy. Výkon obou ochranných opatření je prakticky demonstrován na zařízeních pro jejich výkon v pražských Bohnicích a v Brně. Práce je zakončena komparací ochranného léčení a zabezpečovací detence s instituty odpovídajícími těmto ochranným opatřením v německé a švýcarské právní úpravě.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is represented by two protective measures – protective therapy and security detention. The aim of this thesis lies in familiarization with their most important aspects in order to get a better picture of their character and possibilities of imposing them. Due to space limitation, the thesis focuses on legal regulations of imposing protective therapy and security detention on adult perpetrators. Only significant differences in legal regulations concerning children under 15 and juveniles are discussed. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with a dualistic system of penal sanctions in general as well as a classification of protective therapy and security detention. This chapter also specifies differences between punishments and protective measures, purpose of these penal sanctions and principles of their use with a particular emphasis on protective measures. In order to understand the conditions for imposing protective therapy and security detention, the most important terms are discussed in the second chapter. A significant part of this diploma thesis is included in the third and fourth chapter which cover the analysis of protective therapy and security detention itself. Each of these chapters describes the aforementioned institutes in a similar manner, allowing a comparison between them. These chapters include a general specification of protective therapy and security detention, current legal regulations and obligatory as well as optional conditions for imposing them. In these chapters, there is also a discussion about duration, termination, order and execution of protective therapy and security detention. Furthermore, the chapter concerning protective therapy covers forms and types of protective therapy. The execution of both protective measures is illustrated on two institutions designated for their execution – the Psychiatrical Hospital Bohnice in Prague and Security Detention Facility in Brno. The diploma thesis is concluded by a comparison of protective therapy and security detention and their legal regulations in Germany and Switzerland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Fojtlová 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klára Fojtlová 375 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Fojtlová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Fojtlová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB