velikost textu

Zavinění v trestním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zavinění v trestním právu
Název v angličtině:
Culpability in Criminal Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Schmalzová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Id práce:
205813
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zavinění, úmysl, nedbalost
Klíčová slova v angličtině:
culpability, intention, negligence
Abstrakt:
Abstrakt Zavin ní v trestním právu Diplomová práce se v nuje tématu zavin ní v trestním právu, které je obligatorním znakem subjektivní stránky skutkové podstaty trestného inu. Charakterizuje psychiku pachatele ve vztahu k trestnému inu. V eském trestním právu platí zásada odpov dnosti za zavin ní (nullum crimen sine culpa), podle které není trestného inu bez zavin ní. Diplomová práce je rozd lena do p ti kapitol. První kapitola je v nována obecnému úvodu, ve kterém je pojednáno o trestném inu a jeho skutkové podstat . Nejširší prostor je ponechán výkladu o subjektivní stránce trestného inu a jejím obligatorním a fakultativním znak m. Kapitola je zakon ena pojednáním o pojmu viny v trestním právu. Druhá kapitola se v nuje historickému vývoji institutu zavin ní v trestních zákonech, které díve platily na našem území, a to od období vymezené platností zákona o zlo inech, pe inech a pestupcích až po trestní zákon z roku 1961, který byl v roce 2010 nahrazen sou asným trestním zákoníkem. Tetí kapitola pojednává o aktuální úprav zavin ní v trestním právu, v níž je nejv tší ást ponechána výkladu o obecných poznatcích o úprav zavin ní v platném trestním zákoníku, a už jde o zásady, na kterých úprava spo ívá, nebo rozbor ustanovení souvisejících s popisovanou problematikou. Kapitola se však neomezuje pouze na trestní zákoník, ale v zájmu kompletního výkladu je ást vyhrazena zákonu o soudnictví ve v cech mládeže a zákonu o trestní odpov dnosti právnických osob. tvrtá kapitola již pibližuje jednotlivé formy zavin ní, které jsou upraveny trestním zákoníkem. Podrobn popisuje úmysl pímý a úmysl nepímý, stejn tak nedbalost v domou a nev domou. Výklad se dotýká i legislativní novinky v podob hrubé nedbalosti. Poslední ást je v nována problematice stanovení hranice mezi úmyslem a nedbalostí. Záv re ná kapitola obsahuje komparaci se zahrani ní právní úpravou zavin ní, konkrétn s Francií. ást je ponechána i srovnání trestní odpov dnosti právnických osob, která je ve Francii upravena spole n s trestní odpov dností fyzických osob ve stejném zákon .
Abstract v angličtině:
Abstract Culpability in Criminal Law The diploma thesis deals with the topic of culpability in criminal law, which is an obligatory attribute of the subjective aspect of the criminal offence. It characterizes the offender's psyche in relation to the criminal offence. In Czech criminal law, the principle of liability for fault (nullum crimen sine culpa), according to which there is no crime without fault, applies. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter is focused on the general introduction; in which the crime and its merits are discussed. The largest part is left to the interpretation of the subjective aspect of the criminal offence and its obligatory and facultative characteristics. The chapter concludes with a treatise on the concept of guilt in criminal law. The second chapter deals with the historical development of the institute of culpability in the criminal codes, which used to be applicable in our territory, from the period defined by the applicability of the Act on Crimes, Offenses and Misdemeanours to the Criminal Code of 1961, which was replaced in 2010 by the current Criminal Code. The third chapter deals with the current regulation of culpability in criminal law, the most part is left to the general characteristics of the regulation of culpability in the applicable Criminal Code, whether explaining the principles on which the regulation is based or the analysis of the provisions related to the described issue. However, the chapter is not limited only to the Criminal Code, but for the sake of completeness, a part is reserved for the Juvenile Justice Act and the Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them. The fourth chapter describes the various forms of culpability that are regulated by the Criminal Code. It describes in detail the direct and indirect intent, as well as the conscious and unconscious negligence. The chapter also addresses the legislative novelty in the form of gross negligence. The last part focuses on the issue of determining the borderline between intention and negligence. The final chapter contains a comparison with a foreign legislation on culpability, specifically with France. A part of the chapter is also left to the comparison of the criminal liability of legal persons, which in France is regulated together with the criminal liability of natural persons in the same act.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Schmalzová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Schmalzová 506 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Schmalzová 486 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB