velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob
Název v angličtině:
Criminal Liability of Legal Persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Keltnerová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
205810
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní odpovědnost, právnická osoba, trestní právo
Klíčová slova v angličtině:
criminal liability, legal entity, criminal law
Abstrakt:
Abstrakt Trestní odpovědnost právnických osob V předkládané   diplomové   práci   se   autorka   zabývá   tématem   trestní   odpovědnosti  právnických   osob.   Vzhledem   ke   komplexnosti   a   obsáhlosti   tohoto   tématu   je   práce  zaměřena   pouze   na   problematiku   hmotněprávní,   neřeší   tedy   ani   sankcionování  právnických osob ani řízení proti nim. Autorka si klade za cíl prozkoumat institut trestní  odpovědnosti právnických osob od obecných otázek postihování právnických osob za  protiprávní   jednání   vůbec   až   po   konkrétní   otázky   současné   právní   úpravy,   jejích  problémů a také jejich případných řešení. První část této diplomové práce je zaměřena na to, jakým způsobem je vůbec možné  právnickou osobu postihnout za protiprávní jednání, které je s ní nějakým způsobem  spojeno.   Srovnává   úpravu   pravé   trestní   odpovědnosti,   nepravé   trestní   odpovědnosti  právnických   osob  a také  případné jiné   způsoby úpravy,   a to zejména  správněprávní  odpovědnost a uvažuje, která z těchto úprav by byla nejvhodnější v České republice. Druhá část práce poskytuje ve své první kapitole bližší pohled na vývoj úpravy trestní  odpovědnosti   právnických   osob   v České   republice,   a   to   již   od   roku   2000   až   do  současnosti, resp. do roku 2016, kdy došlo k přijetí zákona č. 183/2016, který značně  novelizuje   zákon   o   trestní   odpovědnosti   právnických   osob.   Druhá   kapitola   je   pak  zaměřena   na   důvody   pro   zavedení   trestní   odpovědnosti   právnických   osob,   třetí   na  argumenty odpůrců tohoto institutu. Třetí   a   také   nejrozsáhlejší   část   se   týká   platné   právní   úpravy.   Hlouběji   pracuje   se  zákonem   č.  418/2011  Sb.,  o  trestní  odpovědnosti právnických  osob,   zabývá  se jeho  strukturou,   změnami,   které   přináší   do   českého   právního   řádu   a   také   konkrétními  ustanoveními jeho hmotněprávní části. Čtvrtá část práce je také částí závěrečnou. V této části práce autorka vyzvedává některá,  z jejího   pohledu   problematická,   ustanovení   ZTOPO   a   zároveň   navrhuje,   jakým  způsobem by mohlo do budoucna dojít k nápravě těchto problémů.
Abstract v angličtině:
Abstract Criminal liability of legal entities In the presented thesis the author deals with the topic of criminal liability of legal entities. Considering the complexity and extensiveness of this topic this thesis is only focused on the substantive law regulating this area and so it does not deal with the criminal sanctioning of legal entities or the criminal proceedings against them. The author aims to explore the criminal liability of legal entities starting from the basic questions of possible ways to even sanction legal entities for unlawful conduct to the questions of the current law in force, its problems and the possible solutions of these problems. The first part of this thesis addresses the ways in which it is possible to sanction a legal entity for unlawful behaviour, it compares these ways and considers which of these ways is the most suitable for the situation in the Czech Republic. The second part of the thesis provides in its first chapter a closer look at the historical development of law regulating the criminal liability of legal entities in the Czech Republic starting from the year 2000 until today, or rather until 2016, when the Act No. 183/2016 coll. was passed. This act brought some significant changes to the law that was in force at that time. The second and third chapter of this part focuses on the arguments raised for and against the regulation of criminal liability of legal entities. The third and largest part of the thesis deals with the current law in force regulating criminal liability of legal entities. It focuses on the Act No. 418/2011 Coll. about criminal liability of legal entities; it deals with its structure, with the changes it brings into Czech law and with its concrete provisions. The fourth part of this thesis is also its final part. Inside it the author draws attention to the provision of the Act No. 418/2011 Coll. that she considers problematic. At the same time does she attempt to present possible future solutions for these problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Keltnerová 809 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Keltnerová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Keltnerová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB