velikost textu

Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení
Název v angličtině:
The problems of judicial expertise in criminal proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Kapounová
Vedoucí:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Id práce:
205797
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
znalec – znalecké dokazování – znalecký posudek
Klíčová slova v angličtině:
judicial experts – expert evidence – expert
Abstrakt:
Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení Abstrakt Bez znaleckého dokazování se dnešní trestní řízení téměř neobejde a v řadě případů se setkáváme se situacemi, kdy zjištění skutkového stavu je závislé na znaleckém posudku. Znalecké dokazování je ale spojeno s řadou problémů a znalecká profese se ve společnosti netěší příliš velké důvěře. V rámci této práce je rozebráno 5 vybraných okruhů problémů znaleckého dokazování, které bývají v současnosti nejčastěji předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti. Na prvním místě diplomová práce popisuje problémy s faktickým přesunem odpovědnosti ze soudu na znalce, ke kterému dle autorky dochází zejména z důvodu potíží s přezkumem věcné správnosti znaleckých posudků a z důvodu přibíraní znalců k posouzení záležitostí, jejichž znalecké zkoumání je nadbytečné. V souvislosti s přesunem odpovědnosti ze soudu na znalce se znalci dostávají v trestním řízení do silného postavení, kterému ale v některých případech neodpovídá kvalita jejich posudků. V druhé řadě se proto autorka věnuje problémům s kvalitou znaleckých posudků, v jejichž kontextu rozebírá záruky, které současná právní úprava poskytuje pro kvalitní výkon znalecké činnosti, nedostatky této právní úpravy a změny, které v tomto směru přináší nová právní úprava účinná od 1. 1. 2021. Třetí z rozebíraných problémů představuje téma záměrně nepravdivých nebo zkreslených znaleckých posudků. V rámci pojednání o vlivu zadavatele na podobu soukromých znaleckých posudků autorka rozebírá možnosti postihu znalce za podání nepravdivého nebo zkresleného znaleckého posudků a upozorňuje na potíže, ke kterým při tomto postihu dochází. Dále se práce zabývá problémy se vznikem průtahů v řízení, se kterými bývá znalecké dokazování spojeno, a instrumenty, které má soud k dispozici k jejich usměrňování. Závěrem je zmíněna i výše znalečného, která je všeobecně považována za příliš nízkou. Zvláštní pozornost je v diplomové práci věnována změnám relevantní právní úpravy v souvislosti s přijetím zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabývá účinnosti 1. 1. 2021. Teoretické poznatky jsou doplněny příklady z praxe obhájce ex offo a znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie. Klíčová slova: znalec – znalecké dokazování – znalecký posudek
Abstract v angličtině:
The problems of judicial expertise in criminal proceedings Abstract Contemporary criminal proceedings are highly dependable on judicial expertise and in number of cases we encounter a situation where the determination of the facts is based on the expert evidence. However, judicial expertise is linked to a number of issues which damage the reputation of the field which is then considered to be untrustworthy by the general public. This paper is divided into 5 separate chapters dissecting the most commonly criticised practices by the general public. At first the issue of relegating responsibilities from the judge to the judicial experts is analysed. The author believes that there are two root causes to the problem, one being the factual accuracy of the provided expert evidence and the other being the unnecessary utilization of judicial experts. The aforementioned relegation of responsibilities places power in the hands of the experts whose work seldom meet the appropriate quality given the increased level of responsibility. Therefore the author further focuses on the problems with the quality of the expert evidence as well as examining the warranties provided by the current legislation and the shortcomings of this legislation along with the changes of it that are coming into effect as of 1 January 2021. The third issue discussed is the topic of deliberately skewed or false expert evidence. Accounting for the influence of the submitter on the private expert evidence the author examines the sanctioning possibilities that can befall the experts upon providing false or skewed expert evidence and highlights the issues that arise from the sanctioning. Furthermore this paper analyses the problems related to the creation of the delayed judicial process which is commonly linked to the judicial expertise and it analyses the instruments that the court has at its disposal to utilise in order to limit these delays. Finally the amount of the fees, which is generally considered to be insufficient is discussed along with the possible ramifications. Special attention was paid to the changes in relevant legislation with regards to the acceptance of the law No. 254/2019 Coll. which comes into effect as of 1 January 2021. In this paper the theoretical knowledge is filed in with actual examples from a judicial expert and ex-officio defender from the areas of psychiatry and sexology. Keywords: judicial experts – expert evidence – expert
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kapounová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kapounová 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kapounová 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 152 kB