velikost textu

Příprava a hodnocení lipidických nanočástic jako nosičů léčiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava a hodnocení lipidických nanočástic jako nosičů léčiv
Název v angličtině:
Preparation and evaluation of lipid based nanoparticles as drug carriers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Kučerová
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Holas, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jana Kubačková
Id práce:
205781
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lipidické nanočástice, pevné lipidické nanočástice, nanostrukutrované lipidické nosiče, nosiče léčiv, precipitační metoda
Klíčová slova v angličtině:
lipidické nanočástice, solid lipid nanoparticles, nanostrucutred lipid carriers, drug-delivery systems, precipitation method
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitelé: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Kubačková Posluchač: Kateřina Kučerová Název diplomové práce: Příprava a hodnocení lipidických nanočástic jako nosičů léčiv Pevné lipidové nanočástice (SLN) a nanostrukturované lipidické nosiče (NLC) jsou slibnými systémy pro doručování léčiv. Jejich schopnost enkapsulovat jak lipofilní, tak hydrofilní molekuly a biokompatibilita a biodegradovatelnost použitých lipidů z nich činí vhodnou alternativu pro již zavedené nosiče léčiv. Cílem této práce bylo stanovit vhodné poměry jednotlivých lipidů a surfaktantů, které povedou k tvorbě částic s vhodnými vlastnostmi (zejména redukce velikosti a polydisperzity částic, vysoký absolutní zeta-potenciál), dále studovat stav a termodynamické chování částic a použitých lipidů a zkoumat enkapsulační efektivitu pro léčivo. K přípravě nanočástic byla využita metoda nanoprecipitace s kyselinou stearovou jako pevným lipidem, v případě přípravy NLC byl použit isopropylmyristát jako tekutý lipid. Jako nejlepší volba pro zisk částic o zamýšlených charakteristikách se jevilo použití Kolliphoru® P 188 jako surfaktantu a Spanu® 20 jako ko-surfaktantu. Ukázalo se, že s nižšími použitými koncentracemi surfaktantu i ko-surfaktantu obvykle vznikaly menší částice. U vybraných finálních formulací byla využita analýza pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie k posouzení stavu a strukturálních vlastností lipidů a nanočástic. Získané výsledky by mohly naznačovat inkorporaci nesteroidního protizánětlivého léčiva indometacinu do nanočástic. Analýza vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií byla provedena pro zjištění enkapsulační efektivity finální formulace nanočástic. Klíčová slova: lipidické nanočástice, pevné lipidické nanočástice, nanostrukturované lipidické nosiče, nosiče léčiv, precipitační metoda
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical Technology Supervisor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Consultant: Mgr. Jana Kubačková Student: Kateřina Kučerová Title of thesis: Preparation and evaluation of lipid based nanoparticles as drug carriers Solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipid carriers (NLC) are promising drug delivery systems. Their capability to encapsulate both hydrophilic and lipophilic molecules, biocompatibility and biodegradability of lipids make them a suitable alternative for well-established drug carries. The aim of this thesis was to determine suitable ratios of composition of nanoparticles with acceptable properties (especially reduced size and polydispersity, high zeta potential absolute values), to investigate status and thermodynamic behaviour of the nanoparticles and lipids used and to examine drug encapsulation efficiency. Nanoprecipitation method was used to prepare nanoparticles from stearic acid as a solid lipid and in the case of NLC preparation isopropyl myristate as a liquid lipid was used. Kolliphor® P 188 as a surfactant and Span® 20 as a co-surfactant were the best choice to meet intended characteristics. It was shown that usually lower the concentration of surfactant and co-surfactant was the smaller nanoparticles were produced. In the selected final formulation, differential scanning calorimetry analysis was performed to investigate status and structural properties of lipids and nanoparticles. Obtained results suggest incorporation of nonsteroidal anti-inflammatory drug indomethacin in the structure of nanoparticles. High-performance liquid chromatography analysis was carried out to determine encapsulation efficiency of the final formulation. Keywords: lipid nanoparticles, solid lipid nanoparticles, nanostrucutred lipid carriers, drug-delivery systems, precipitation method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Kučerová 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Kučerová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Kučerová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Holas, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 153 kB