velikost textu

Goldoniho komédie prostredia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Goldoniho komédie prostredia
Název v češtině:
Goldoniho komedie prostředí
Název v angličtině:
Goldoni’s Comedies of Milieu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbara Pavarin
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Monika Červenková
Id práce:
205742
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Italianistika (ITA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Carlo Goldoni|divadlo|komédia prostredia|Le baruffe chiozzotte|La bottega del caffè|Il campiello|La casa nuova
Klíčová slova v angličtině:
Carlo Goldoni|theatre|comedy of milieu|Brawling in Chioggia|The Coffee Shop|The Little Square|The New House
Abstrakt:
Abstrakt a kľúčové slová Táto bakalárska práca je zameraná na komédie prostredia talianskeho dramatika Carla Goldoniho. Úvodná kapitola sa zaoberá umelecko-historickým kontextom jeho doby, kým nasledujúca časť je zameraná na popis Goldoniho života, tvorby a divadelnej reformy. Po všeobecnom popise komédie prostredia a jej špecifických znakov pokračuje detailná analýza štyroch vybraných diel so zameraním na charakteristiku spoločenskej vrstvy a prostredia vo vzťahu k postavám: La bottega del caffè (Kaviareň), Il campiello (Križovatka), La casa nova (Nový dom) a Le baruffe chiozzotte (Škriepky v Chiozze). Ku každej komédii sú uvedené názorné ukážky pre lepšie pochopenie textu. Záver práce je zameraný na porovnanie týchto komédií, ich novátorský potenciál v dobe vzniku a význam v dnešnom svete. Kľúčové slová: Carlo Goldoni, komédia prostredia, Le baruffe chiozzotte, La bottega del caffè, Il campiello, La casa nova, divadlo
Abstract v angličtině:
The abstract and key words This bachelor’s thesis is focused on the comedies of milieu written by the Italian playwright Carlo Goldoni. The first chapter focuses on the artistically-historic context of his age, while the next chapter is focused on Goldoni's life, theatrical work and his reform of the theatre. After the general description of the comedy of milieu and its specific attributes, a detailed analysis of the four chosen comedies follows, with the focus on the specific characteristics of the social class and the milieu in the relation to the characters: La bottega del caffè (The Coffee Shop), Il campiello (The Little Square), La casa nova (The New House) and Le baruffe chiozzotte (Brawling in Chioggia). For each comedy there are demonstrations for a better understanding of the text. The last part of the thesis focuses on the comparison of these comedies, their visionary potential in the age of their creation and their meaning in today's world. Key words: Carlo Goldoni, comedy of milieu, Brawling in Chioggia, The Coffee Shop, The Little Square, The New House, theatre
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbara Pavarin 621 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbara Pavarin 422 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbara Pavarin 344 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Červenková 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 152 kB