velikost textu

Syntéza derivátů thiazolidin-2,4-dionu jako potenciálních léčiv I

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza derivátů thiazolidin-2,4-dionu jako potenciálních léčiv I
Název v angličtině:
Synthesis of thiazolidine-2,4-dione derivatives as potential drugs I
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Dušková
Vedoucí:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Id práce:
205738
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.06.2023
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Název diplomové práce: Syntéza derivátů thiazolidin-2,4-dionu jako potenciálních léčiv I Student: Anna Dušková Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. V teoretické části této diplomové práce je shrnuta biologická aktivita derivátů thiazolidin-2,4-dionů, zaměřená především na jejich antibakteriální, antimykobakteriální a antifungální působení. Z teoretické části vyplývá, že deriváty thiazolidin-2,4-dionů jsou látky, které mají velký potenciál stát se dobrými kandidáty na nová léčiva, která je potřeba získat vzhledem k narůstající bakteriální rezistenci na dosavadní používaná léčiva. Deriváty thiazolidin-2,4-dionů se již v klinické praxi využívají, a to jako perorální antidiabetika – pioglitazon a rosiglitazon. V experimentální části jsem se zabývala tříkrokovou syntézou derivátů (2,4-dioxothiazolidin-3- yl)octové kyseliny, které se nám však kromě jednoho produktu nepodařilo připravit. Následovala tedy syntéza derivátů thiazolidin-2,4-dionů, která spočívala v Knoevenagelově kondenzaci thiazolidin-2,4-dionu s aromatickými a heterocyklickými aldehydy, při které se nám podařilo získat celkem osm produktů. Všechny látky byly charakterizovány teplotou tání, IČ a NMR spektry. Čistota látek byla ověřena elementární analýzou, u dvou produktů pomocí HPLC. Látky byly testovány in vitro na antibakteriální, antimykobakteriální a antifungální aktivitu. Zkoumané organismy zahrnovaly osm kmenů grampozitivních i gramnegativních bakterií a osm kmenů hub a kvasinek. Doposud proběhlo testování inhibiční aktivity látek pouze na nepatogenních mykobakteriích a avirulentním M. tuberculosis H37Ra. Sloučeniny vykázaly střední aktivitu vůči třem testovaným kmenům mykobakterií a slabou aktivitu vůči některým dalším bakteriálním a fungálním kmenům. Látky byly také porovnány s isosterní skupinou antibakteriálně účinných rhodaninů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Title of diploma thesis: Synthesis of thiazolidine-2,4-dione derivatives as potential drugs I Student: Anna Dušková Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. The theoretical part of this diploma thesis summarizes the biological activity of thiazolidine- 2,4-dione derivatives, focused mainly on their antibacterial, antimycobacterial and antifungal effects. The theoretical part shows that thiazolidine-2,4-dione derivatives are substances that have great potential to become good candidates for new drugs that are needed to be obtained due to the growing bacterial resistance to existing drugs. Thiazolidine-2,4-dione derivatives are already used in clinical practice as oral antidiabetics – pioglitazone and rosiglitazone. In the experimental part, I dealt with a three-step synthesis of (2,4-dioxothiazolidin-3-yl) acetic acid derivatives, which, however, was not succesful to prepare except for one product. This was followed by the synthesis of thiazolidine-2,4-dione derivatives, which consisted of the Knoevenagel condensation of thiazolidine-2,4-dione with aromatic and heterocyclic aldehydes, in which we managed to obtain a total of eight products. All substances were characterized by melting point, IR and NMR spectra. The purity of the substances was verified by elemental analysis, for two products by HPLC. The substances were tested in vitro for antibacterial, antimycobacterial and antifungal activity. The organisms examined included eight strains of gram-positive and gram-negative bacteria and eight strains of fungi and yeasts. So far, testing of the inhibitory activity of the substances has been performed only on non-pathogenic mycobacteria and avirulent M. tuberculosis H37Ra. The compounds showed moderate activity against the three mycobacterial strains tested and weak activity against some other bacterial and fungal strains. The substances were also compared with the isosteric group of antibacterially active rhodanines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Dušková 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Dušková 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Dušková 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Mgr. Anna Dušková 609 kB