text size

Growth and control of Pseudomonas aeruginosa in a multi-species biofilm

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Growth and control of Pseudomonas aeruginosa in a multi-species biofilm
Title (in czech):
Růst a kontrola Pseudomonas aeruginosa ve vícedruhovém biofilmu
Type:
Diploma thesis
Author:
Andrej Hutlas
Supervisor:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Thesis Id:
205737
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Excellent
Publication of the thesis:
The thesis publication was postponed to 02.06.2023
Language:
English
Abstract (in czech):
Abstrakt UNIVERZITA KARLOVA, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Štúdijný program: Farmácia Kandidát: Andrej Hutlas Konzultanti: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (UK); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilmy sú základný spôsob rastu väčšiny baktérií. Mikróby sa obalia v matrici, zloženej najmä z extracelulárnych polymérnych zlúčenín. Biofilm sa môže skladať z viacerých druhov baktérií. Prostredie biofilmovej matrice indukuje rozličné fyziologické zmeny, ako zmena do latentného stavu či indukcia biofilm-špecifických génov. Vyzretý biofilm je heterogénny, kvóli rozdielom v spotrebe živín a distribúcii mikróbov naprieč biofilmom. Matrica poskytuje baktériám veľa výhod, napríklad zachytávanie a transport živín alebo ochranu pred extrémnymi podmienkami. Skúmané boli viacdruhové biofilmy z umyvadlového sifonu so zameraním na P. aeruginosa. Tento oportunistický patogén spôsobuje nozokomiálne infekcie, hlavne u imunokompromitovaných pacientov, so značnými zdravotnými a socio-ekonomickými dopadmi. Bola stanovená spojitosť medzi umývadlami a prostredím kontaminovaním P. aeruginosa. Dekontaminácia prostredia môže byť prístup ako znížiť spomínané dopady. Bola vyvinutá nová metodológia na popis vertikálneho pohybu baktérií prostredníctvom šírenia biofilmu.
Abstract:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Study program: Pharmacy Candidate: Andrej Hutlas Consultants: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (Charles); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilms are a default mode of growth for most bacteria. Microbes encapsulate themselves within a matrix, composed mainly of extracellular polymeric substances. A biofilm can be composed by multiple species. Matrix environment induces various physiological shifts, such as switch to dormant state or expression of biofilm-specific genes. Mature biofilm’s heterogeneous, due to differences in spatial microbe distribution and spatial nutrient utilization across the matrix. Matrix provides many advantages to bacteria, like nutrient capture and transfer or protection against extreme conditions. Washbasin U-bend multi-species biofilms were investigated with a special focus on Pseudomonas aeruginosa. This opportunistic pathogen causes nosocomial infections, mainly in immunocompromised patients, with considerable health and socio-economic impacts. A link between sinks and environmental P. aeruginosa contamination has been established. Environmental decontamination may be an approach to lessen aforementioned impacts. A new methodology to describe the ability of bacteria to perform vertical movement via biofilm spreading was developed.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Andrej Hutlas 1.7 MB
Download Abstract in czech Andrej Hutlas 117 kB
Download Abstract in english Andrej Hutlas 114 kB
Download Supervisor's review PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 278 kB
Download Opponent's review Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 163 kB
Download Defence's report Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 153 kB