velikost textu

Growth and control of Pseudomonas aeruginosa in a multi-species biofilm

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Growth and control of Pseudomonas aeruginosa in a multi-species biofilm
Název v češtině:
Růst a kontrola Pseudomonas aeruginosa ve vícedruhovém biofilmu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Andrej Hutlas
Vedoucí:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Id práce:
205737
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.06.2023
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt UNIVERZITA KARLOVA, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Štúdijný program: Farmácia Kandidát: Andrej Hutlas Konzultanti: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (UK); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilmy sú základný spôsob rastu väčšiny baktérií. Mikróby sa obalia v matrici, zloženej najmä z extracelulárnych polymérnych zlúčenín. Biofilm sa môže skladať z viacerých druhov baktérií. Prostredie biofilmovej matrice indukuje rozličné fyziologické zmeny, ako zmena do latentného stavu či indukcia biofilm-špecifických génov. Vyzretý biofilm je heterogénny, kvóli rozdielom v spotrebe živín a distribúcii mikróbov naprieč biofilmom. Matrica poskytuje baktériám veľa výhod, napríklad zachytávanie a transport živín alebo ochranu pred extrémnymi podmienkami. Skúmané boli viacdruhové biofilmy z umyvadlového sifonu so zameraním na P. aeruginosa. Tento oportunistický patogén spôsobuje nozokomiálne infekcie, hlavne u imunokompromitovaných pacientov, so značnými zdravotnými a socio-ekonomickými dopadmi. Bola stanovená spojitosť medzi umývadlami a prostredím kontaminovaním P. aeruginosa. Dekontaminácia prostredia môže byť prístup ako znížiť spomínané dopady. Bola vyvinutá nová metodológia na popis vertikálneho pohybu baktérií prostredníctvom šírenia biofilmu.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Study program: Pharmacy Candidate: Andrej Hutlas Consultants: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (Charles); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilms are a default mode of growth for most bacteria. Microbes encapsulate themselves within a matrix, composed mainly of extracellular polymeric substances. A biofilm can be composed by multiple species. Matrix environment induces various physiological shifts, such as switch to dormant state or expression of biofilm-specific genes. Mature biofilm’s heterogeneous, due to differences in spatial microbe distribution and spatial nutrient utilization across the matrix. Matrix provides many advantages to bacteria, like nutrient capture and transfer or protection against extreme conditions. Washbasin U-bend multi-species biofilms were investigated with a special focus on Pseudomonas aeruginosa. This opportunistic pathogen causes nosocomial infections, mainly in immunocompromised patients, with considerable health and socio-economic impacts. A link between sinks and environmental P. aeruginosa contamination has been established. Environmental decontamination may be an approach to lessen aforementioned impacts. A new methodology to describe the ability of bacteria to perform vertical movement via biofilm spreading was developed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrej Hutlas 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrej Hutlas 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrej Hutlas 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 153 kB