velikost textu

Studium magnetické anizotropie tenkých vrstev feromagnetů pomocí optických metod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium magnetické anizotropie tenkých vrstev feromagnetů pomocí optických metod
Název v angličtině:
Optical study of magnetic anisotropy of ferromagnetic thin films
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Hovořáková
Vedoucí:
RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zdeněk Kašpar
Konzultanti:
RNDr. Tomáš Janda
Mgr. Miloslav Surýnek
Id práce:
205729
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
magneto-optika, magneto-transport, Voigtův jev, planární Hallův jev, GaMnAs
Klíčová slova v angličtině:
magneto-optics, magneto-transport, Voigt effect, planar Hall efect, GaMnAs
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním magnetotransportní a magnetooptické metody pro určení magnetické anizotropie na polovodiči GaMnAs. Provedli jsme měření v transportním uspořádání a ze studia planárního Hallova jevu jsme určili ani- zotropní konstanty. V magnetooptickém uspořádání jsme studovali Voigtův jev a MLD, a ze získaných výsledků jsme určili magnetickou anizotropii vzorku. Naše měření ukázala, že obě metody dávají analogické výsledky. Využití mag- netooptické metody má však svoje omezení, které projevuje v samotném zpra- cování dat. Pokud optický signál obsahuje příspěvek nemagnetického původu, analýza selhává. V závěru práce jsme navrhli upravenou metodu analýzy dat, která dokázala získané výsledky zpřesnit. 1
Abstract v angličtině:
This work deals with the comparison of magneto-transport and magneto- optical methods for magnetic anisotropy measurements on a GaMnAs semicon- ductor. We performed measurements in the magnetotransport setup, and we determined the anisotropic constants from the study of the planar Hall effect. In the magneto-optical setup we studied the Voigt effect and from the obtained results we estimated the magnetic anisotropy of the sample. Our measurements have shown that both methods give analogous results. However, the use of the magnetooptical method has its limitations, which are reflected in the data processing itself. If the optical signal contains a contribution of non-magnetic origin, the analysis fails. At the end of the work we proposed a modified method of data analysis which managed to improve the obtained results. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Hovořáková 3.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Hovořáková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Hovořáková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeněk Kašpar 244 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 152 kB