velikost textu

Forming the EU Disinformation Policy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forming the EU Disinformation Policy
Název v češtině:
Formování politiky EU pro boj s dezinformacemi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vanesa Šramková
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Id práce:
205720
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dezinformace, politika pro boj s dezinformacemi, regulace dezinformací, Evropská unie, normy, vznik norem, normativní střet
Klíčová slova v angličtině:
Disinformation, Disinformation Policy, Regulation of Disinformation, European Union, Norms, Norm Emergence, Normative Clash
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na analýzu možného zformování politiky EU pro boj s dezinformacemi tzv. norm entrepreneurs včetně Litvy, Lotyšska, Estonska, Francie a Německa. Práce je založena na teorii sociálního konstruktivismu a prostřednictvím užití analytického rámce tzv. životního cyklu normy se snaží zjistit, jak může být politika pro boj s dezinformacemi integrována do EU pomocí norm entrepreneurs a jaké normativní střety mohou být součástí procesu stvoření dezinformační politiky EU. Možné zformování politiky EU pro boj s dezinformacemi je analyzováno prostřednictvím tří fází životního cyklu normy – vznik normy, kaskáda normy a internalizace normy. V části věnované vzniku normy jsou zkoumány pobaltské státy spolu s Francii a Německem z hlediska jejich motivace a snahy o propagaci normy týkající se dezinformací. Část věnovaná kaskádě normy pojednává o normativním střetu regulační normy a normy svobody projevu. Třetí část, internalizace normy, analyzuje výzvy začlenění normy do systému, jakmile jsou dokončeny předchozí fáze. Výzkum prokázal, že i když je společná evropská regulační norma nevyhnutelná, EU by měla zavést mechanismus spolupráce mezi jejími členskými státy a soukromými aktéry, aby se zabránilo střetu se svobodou projevu a cenzuře. Práce také dochází k závěru, že vzhledem k diskusím, které stále doprovázejí normu udržitelného rozvoje, není pravděpodobné, že politika EU pro boj s dezinformacemi bude vytvořena.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the analysis of a possible formation of the EU disinformation policy by norm entrepreneurs including Lithuania, Latvia, Estonia, France and Germany. The work is based on the theory of social constructivism and the concept of norms. Through the analytical framework of the norm life cycle, it seeks to find out how the disinformation policy can be integrated into the EU by norm entrepreneurs, and what normative clashes can be found in the process of the birth of the disinformation policy of the EU. A possible formation of the EU disinformation policy is analysed through three stages of the norm life cycle – norm emergence, norm cascade and norm internalisation. In the norm emergence part, the Baltic states with France and Germany are examined in terms of their motivation and efforts to promote a disinformation-related norm. The norm cascade part discusses a normative clash of a regulation norm and the norm of freedom of expression. Lastly, the norm internalisation part analyses the challenges of the incorporation of the norm in the system once the previous stages are accomplished. The research has shown that even though a common regulation norm of the EU is inevitable, the EU should introduce a cooperative mechanism of its member states and private actors to prevent clash with freedom of expression, and censorship. It also debates the unlikelihood of the formation of the EU disinformation policy, considering the issues still accompanying the norm of sustainable development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vanesa Šramková 952 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vanesa Šramková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vanesa Šramková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 978 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 153 kB