velikost textu

Analýza nutričně významných látek v odpadních produktech ovocných stromů pomocí HPLC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza nutričně významných látek v odpadních produktech ovocných stromů pomocí HPLC
Název v angličtině:
Analysis of nutritionally important substances in fruit tree waste products by HPLC
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Šírová
Vedoucí:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Id práce:
205691
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Karolína Šírová Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Anežka Adamcová Název: Analýza nutričně významných látek v odpadních produktech ovocných stromů pomocí HPLC Tato diplomová práce se zabývá obsahem fenolických látek v různých částech stromů rodu Pyrus. V teoretické části je uvedena charakteristika majoritních fenolických látek hrušní, jejich biosyntéza, chemické a biologické vlastnosti a možnosti stanovení těchto látek s využitím nejnovějších vědeckých studií. Praktická část obsahuje rozsáhlou analýzu rostlinného materiálu. Zabývá se stanovením fenolických látek (arbutinu, kyseliny chlorogenové, kyseliny 1,5- dikafeoylchinové, kyseliny 3,5- dikafeoylchinové a rutinu) v extraktech listí, kůry, pupenů a květů, dále pak v plodech a štěpce hrušní pomocí vyvinuté a validované HPLC-DAD metody s následným stanovením celkové antioxidační aktivity pomocí FIA metody s elektrochemickou detekcí. K analýze byla použita kolona ASCENTIS Express RP-Amide 150×4.6 mm, 2.7 μm. Byla využita gradientová eluce s mobilní fázi tvořenou organickou složkou acetonitrilem (ACN) a vodnou složkou s 0,85% kyselinou fosforečnou (pH = 2,2). K detekci byl využit DAD detektor při vlnových délkách 220 nm, 327 nm a 354 nm. Teplota kolonového prostoru byla 30 °C, nástřik byl 1 μl (u plodů 5 μl) a průtoková rychlost mobilní fáze 1 ml/min. Byl stanoven obsah fenolických látek ve 111 vzorcích dostupné biomasy z deseti odrůd ve třech obdobích. Obsah fenolických látek byl podstatně vyšší v odpadních produktech hrušní oproti plodům. Dominantní složkou byl arbutin s kyselinou chlorogenovou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Karolína Šírová Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: Mgr. Anežka Adamcová Title of Diploma Thesis: Analysis of nutritionally important substances in fruit tree waste products by HPLC This diploma thesis deals with the content of phenolic compounds in various parts of tree of the genus Pyrus. The theoretical part is focused on characterization, biosynthesis, chemical and biological properties of major phenolic compounds in pear-trees and the possibilities of their determination with the use of the latest scientific studies. The experimental part contains an extensive analysis of arbutin, chlorogenic acid, 1,5- dicaffeoylquinic acid, 3,5- dicaffeoylquinic acid and rutin in extracts of leaves, bark, buds, fruits, flowers and wood chip. Developed and validated HPLC-DAD method was used and the total antioxidant activity was determined by FIA method with electrochemical detection. An ASCENTIS Express RP-Amide 150×4.6 mm, 2.7 μm analytical column and gradient elution consisting of organic part of acetonitrile (ACN) and water part with 0,85% phosphoric acid (pH = 2.2) were used for analysis. The detection was performed by DAD detector at wavelengths 220 nm, 327 nm and 354 nm. The temperature of column oven was 30 °C, injection volume was 1 μl (5 μl for fruit) and flow rate of mobile phase 1 ml/min. The content of phenolic compounds in 111 samples of 10 different cultivars in three terms was determined. The content of phenolic compounds was higher in waste products than in fruits. Arbutin and chlorogenic acid were dominant phenolic compounds.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Šírová 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Šírová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Šírová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 153 kB